Προεδρικό διάταγμα 150/01

ΠΔ 150/2001: Προσαρμογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 150/2001: Προσαρμογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, (ΦΕΚ 125/Δ/2001), 25-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

β) Του άρθρου 4 του αυτού νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000) Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

6. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 98/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών

Άρθρο 4: Πρόσβαση στην αγορά - Αρχές της εσωτερικής αγοράς

Άρθρο 5: Διεθνείς πτυχές

Άρθρο 6: Ευθύνη των παρόχων πιστοποίησης

Άρθρο 7: Προστασία δεδομένων

Άρθρο 8: Κοινοποίηση

Άρθρο 9: Παραρτήματα

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.