Προεδρικό διάταγμα 15/10 - Άρθρο 86b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α) Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) που προκύπτουν ή δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και μετά την έγκρισή της έχουν τα παραπάνω όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m, και δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π. Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,80.

 

6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 9 m.

 

Β) Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) που προκύπτουν ή δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και μετά την έγκρισή της έχουν τα παραπάνω όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π. Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,60.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300 m2 μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη, χωρίς συνολική επιφάνεια ορόφων να υπερβαίνει τα 180 m2.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 9 m.

 

Γ) Τομέας ΙΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

και δεν έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π. Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0,40.

 

4. Μέγιστο ύψος κτιρίων 10 m.

 

Δ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος παιδικού σταθμού (ΟΤ 50).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0,80.
Μέγιστο ύψος των κτιρίων 10 m.

 

2. Χώρος δημοτικού - νηπιαγωγείου (ΟΤ 40).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0,40.
Μέγιστο ύψος κτιρίων 10 m.

 

3. Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (ΟΤ 39), χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων, κοινωνική πρόνοια, Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις διοίκηση επιπέδου γειτονιάς χώροι συνάθροισης κοινού, αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 1.2.
Μέγιστο ύψος κτιρίων 16 m.

 

Ε) 1. Στους τομείς Ι και ΙΙ.

 

α) Οικόπεδα υφιστάμενα πριν την έγκριση της πράξης εφαρμογής που υπάγονται στο άρθρου 25 του νόμου 1337/1983 εξακολουθούν να θεωρούνται οικοδομήσιμα σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικά οφειλόμενης εισφοράς σε γη.

 

β) σε περίπτωση που το εμβαδόν οικοπέδου που υπάγεται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 αυξηθεί με την πράξη εφαρμογής ή με οποιαδήποτε δικαιοπραξία το οικόπεδο που προκύπτει εξακολουθεί να θεωρείται οικοδομήσιμο σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 1337/1983.

 

γ) σε περίπτωση που το εμβαδόν οικοπέδου κατά παρέκκλιση άρτιου και οικοδομήσιμου αυξηθεί με οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή μειωθεί κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής το οικόπεδο που προκύπτει θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει τουλάχιστον τα κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

δ) κατ' εξαίρεση των παραγράφων 4 και 5 των κεφαλαίων Α και Β αυτού του άρθρου ορίζεται:

 

Συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982.

 

ε) επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων μέχρι 2 m για την κατασκευή στέγης και μέχρι 1 m για την κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενής.

 

2. Για όλη την περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 15-10-1986 προεδρικό διάταγμα εφαρμόζονται επιπλέον τα εξής:

 

α) απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

β) τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο κόκκινο περίγραμμα όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα με την επιφύλαξη του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

 

γ) η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα που βρίσκονται στα με αριθμούς 11, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 και 63 ΟΤ και έχουν πρόσωπο στο ρέμα Σούρες επιτρέπεται μετά τη διευθέτηση του ρέματος.

 

3. Το ΟΤ 3 χαρακτηρίζεται ως χώρος στάθμευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 19188/302/1988 απόφαση (ΦΕΚ 737/Δ/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.