Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Φορέας Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων εφεξής καλούμενη Επιτροπή για τη διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων που αναφέρονται στο άρθρο 19, με έδρα την Αθήνα. Η Επιτροπή έχει λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Η Επιτροπή είναι λειτουργικά και οργανωτικά ανεξάρτητη ως προς τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής και κοινοποιημένο οργανισμό και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα συμφέροντα των οποίων θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με την αποστολή που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 2 μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη της επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω προκήρυξη, τη διαδικασία επιλογής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι οι εξής:

 

α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Νομικής.

 

β) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή / και διδακτορικού τίτλου σχετικού με τους τομείς που περιγράφονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου αυτής.

 

γ) Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή / και της Γαλλικής. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου [Ν] 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 καθώς και με όλα τα αντίστοιχου επιπέδου πτυχία ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό DALF - Option Lettres ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου [Ν] 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 καθώς και με όλα τα αντίστοιχου επιπέδου πτυχία ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

δ) Να διαθέτουν επιστημονική γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς:

 

α)α) Δίκαιο Σιδηροδρομικών μεταφορών,

β)β) Εθνικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων,

γ)γ) Κατασκευή και Λειτουργία διαρθρωτικών σιδηροδρομικών υποσυστημάτων,

δ)δ)Πιστοποίηση και διαπίστευση διαρθρωτικών σιδηροδρομικών υποσυστημάτων,

ε)ε) Λειτουργία και διαχείριση κυκλοφορίας,

στ)στ) Λειτουργία και κανόνες λειτουργίας Σιδηροδρομικών Σταθμών,

ζ)ζ)Έλεγχος κυκλοφορίας συρμών,

η)η) Κυκλοφορία και οδήγηση συρμών.

 

Η επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για τον Πρόεδρο της Επιτροπής πρέπει να είναι δεκαετής και πενταετής για τα μέλη της Επιτροπής, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή με στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάληψη μελετών και έργων στους προαναφερόμενους τομείς.

 

Η επιλογή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε 5 τουλάχιστον από τους τομείς που περιγράφονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου αυτής.

 

Η θητεία του προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

Αν λήξει πρόωρα η θητεία του προέδρου ή μέλους της Επιτροπής με όμοια απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται αντικαταστάτης.

 

4. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό δεύτερο (2ο) της κατηγορίας Ειδικών θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε άδεια που του χορηγείται κατά το άρθρο 17 παράγραφος 4 περίπτωση Α' του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982). Τα μέλη επίσης είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού απαγορεύεται να κατέχουν θέση ή να έχουν οικονομικά συμφέροντα σε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, κατασκευαστή ή προμηθευτή σιδηροδρομικών μέσων και συστημάτων. Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης αυτής, ο Πρόεδρος ή το μέλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του στην Επιτροπή και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία ορίζει και τον αντικαταστάτη του. Η έκπτωση δεν αποκλείει την πειθαρχική, ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

 

6. Για τη Διοικητική υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Υπηρεσιακή Μονάδα στο Υπουργείο σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου εφεξής καλούμενο Γραφείο. Το Γραφείο υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου, διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενο του. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων τοποθετούνται στο ανωτέρω Γραφείο οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν αυτή την Υπηρεσιακή Μονάδα. Η αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού περιορίζεται μόνο στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.

 

7. Η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της δύναται να απευθύνεται σε τεχνικούς συμβούλους σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/1988 (ΦΕΚ 230/Α/1988) όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί άτομα καταλλήλως εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, τα οποία θα καλούνται Διερευνητές Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, εφεξής καλούμενα Διερευνητές. Οι Διερευνητές αυτοί δύνανται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής να συμμετέχουν με τα μέλη της Επιτροπής στη Διεξαγωγή έρευνας ατυχήματος.

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα άτομο να επιλεγεί από την Επιτροπή για να εκπαιδευτεί ως Διερευνητής είναι οι εξής:

 

α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού,ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή αντιστοίχων ειδικοτήτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

β) Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή / και της Γαλλικής. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου [Ν] 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 καθώς και με όλα τα αντίστοιχου επιπέδου πτυχία ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό DALF - Option Lettres ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου [Ν] 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 καθώς και με όλα τα αντίστοιχου επιπέδου πτυχία ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Οι Διερευνητές εκπαιδεύονται με ευθύνη της Επιτροπής, σε όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και στους τομείς που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεωτικά για 4 μήνες και εξετάζονται γραπτώς, θεωρείται επιτυχής η εξέταση τους εφόσον απαντήσουν στο 90% των γραπτών ερωτήσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται εντός 8 μηνών από την σύσταση της Επιτροπής να υποβάλει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:

 

α) εγχειρίδια τα οποία θα περιλαμβάνουν τα θέματα στα οποία θα εκπαιδευτούν και θα εξεταστούν οι Διερευνητές,

 

β) εγχειρίδιο της Επιτροπής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος και τα καθήκοντα των Διερευνητών,

 

γ) πρόγραμμα επιτόπιας εκπαίδευσης σε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστή υποδομής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τόπος και ο χρόνος εκπαίδευσης και διενέργειας των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού. Μετά την επιτυχή εξέταση των ανωτέρω Διερευνητών συντάσσεται κατάλογος Διερευνητών ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και από αυτόν τον κατάλογο ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγει τους Διερευνητές, όποτε απαιτείται η συμμετοχή τους στη Διεξαγωγή έρευνας ατυχήματος.

 

Επίσης υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και κριτήρια δύναται να οριστούν και να εκπαιδευτούν ως Διερευνητές.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή που λαμβάνουν οι Διερευνητές για κάθε έρευνα που διενεργούν.

 

10. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και άλλες δαπάνες καταβάλλονται στους δικαιούχους μέλη της Επιτροπής, Διερευνητές, τεχνικούς συμβούλους κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

11. Εντός 6 μηνών από την σύσταση της Επιτροπής ο Πρόεδρος υποβάλλει σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που σκοπό θα έχει την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

12. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999, (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

13. Το πόρισμα της Επιτροπής για κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα που διερευνά, παραδίδεται από τον Πρόεδρο της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

14. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδομής και, όποτε ενδείκνυται, η Αρχή υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα στην Επιτροπή διερεύνησης τα ατυχήματα και τα συμβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 19. Η Επιτροπή διερεύνησης πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές τις αναφορές και να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την έναρξη της έρευνας μία το αργότερο εβδομάδα αφού λάβει την έκθεση σχετικά με το εν προκειμένω ατύχημα ή συμβάν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.