Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Βασικά περιεχόμενα της έκθεσης διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση

 

Η συνοπτική παρουσίαση περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του περιστατικού, πότε και πού έλαβε χώρα και τις συνέπειες του. Αναφέρονται επίσης τα άμεσα αίτια, καθώς και οι παράγοντες που συνετέλεσαν και τα βαθύτερα αίτια, όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση. Παρατίθενται οι βασικές συστάσεις και παρέχονται πληροφορίες για κάθε αποδέκτη.

 

2. Άμεσα γεγονότα του περιστατικού

 

1. Το περιστατικό:

 

ημερομηνία, ακριβής ώρα και τόπος του περιστατικού,
περιγραφή των γεγονότων και του χώρου του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των υπηρεσιών διάσωσης και των επειγόντων περιστατικών,
η απόφαση να αρχίσει η Διεξαγωγή έρευνας, η σύνθεση της ομάδας έρευνας και η πραγματοποίηση της έρευνας.

 

2. Οι συνθήκες του περιστατικού:

 

εμπλεκόμενο προσωπικό και εργολάβοι, καθώς και τρίτοι και μάρτυρες,
οι συρμοί και η σύνθεση τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρισης του εμπλεκόμενου τροχαίου υλικού,
περιγραφή της υποδομής και του συστήματος σηματοδότησης - είδη γραμμών, αιχμές αλλαγών, αλληλομανδάλωση, σηματοδότες, σύστημα προστασίας τρένων,
μέσα επικοινωνίας,
έργα εκτελούμενα στον χώρο ή πλησίον αυτού,
θέση σε εφαρμογή του σχεδίου για έκτακτο σιδηροδρομικό περιστατικό και επακόλουθη αλυσίδα γεγονότων,
θέση σε εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης των δημόσιων υπηρεσιών διάσωσης, της αστυνομίας και των ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και επακόλουθη αλυσίδα γεγονότων.

 

3. θάνατοι, τραυματισμοί και υλικές ζημίες:

 

επιβάτες και τρίτοι, προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων,
φορτίο, αποσκευές και άλλα αγαθά,
τροχαίο υλικό, υποδομή και περιβάλλον.

 

4. Εξωτερικές συνθήκες:

 

καιρικές συνθήκες και γεωγραφικά στοιχεία.

 

3. Φάκελος ερευνών και ανακρίσεων

 

1. Συνοπτική παρουσίαση των μαρτυριών (με προστασία της ταυτότητας των ατόμων):

 

σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων,
άλλοι μάρτυρες.

 

2. Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας:

 

η γενική οργάνωση και ο τρόπος με τον οποίο δίδονται και εκτελούνται οι εντολές,
απαιτήσεις για το προσωπικό και τρόπος επιβολής τους,
διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και λογιστικών ελέγχων, καθώς και τα αποτελέσματα τους,
διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της υποδομής.

 

3. Κανόνες και κανονισμοί:

 

σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες και κανονισμοί,
άλλοι κανόνες, όπως κανόνες λειτουργίας, τοπικές οδηγίες, απαιτήσεις για το προσωπικό, προδιαγραφές συντήρησης και ισχύοντα πρότυπα.

 

4. Λειτουργία τροχαίου υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων:

 

σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου - χειρισμού, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρίσεων των αυτόματων συσκευών καταγραφής στοιχείων,
υποδομή,
εξοπλισμός επικοινωνιών,
τροχαίο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρίσεων των αυτόματων συσκευών καταγραφής στοιχείων.

 

5. Τεκμηρίωση για το λειτουργικό σύστημα:

 

μέτρα που λαμβάνονται από το προσωπικό για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τη σηματοδότηση,
ανταλλαγή φωνητικών μηνυμάτων σχετικών με το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τις καταγραφές,
μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία και την περιφρούρηση του χώρου του περιστατικού.

 

6. Διασύνδεση ανθρώπου - μηχανής:

 

χρόνος εργασίας του εμπλεκόμενου προσωπικού,
ιατρικές και προσωπικές καταστάσεις με επιπτώσεις στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης σωματικής ή ψυχολογικής έντασης,
σχεδιασμός του εξοπλισμού με επιπτώσεις στη διασύνδεση ανθρώπου - μηχανής.

 

7. Προγενέστερα περιστατικά παρόμοιου χαρακτήρα.

 

4. Ανάλυση και συμπεράσματα

 

1. Τελικός απολογισμός της αλυσίδας γεγονότων:

 

εξαγωγή των συμπερασμάτων για το περιστατικό, με βάση τα γεγονότα που προέκυψαν στο πλαίσιο του τμήματος 3.

 

2. Συζήτηση:

 

ανάλυση των περιστατικών που προέκυψαν στο πλαίσιο του τμήματος 3, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια του περιστατικού και τις επιδόσεις των υπηρεσιών διάσωσης.

 

3. Συμπεράσματα:

 

άμεσα και έμμεσα αίτια του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συνετέλεσαν σε αυτό και σχετίζονται με τις ενέργειες των εμπλεκόμενων προσώπων, ή την κατάσταση του τροχαίου υλικού ή των τεχνικών εγκαταστάσεων,
βασικά αίτια που συνδέονται με τις ικανότητες, τις διαδικασίες και τη συντήρηση,
βαθύτερα αίτια που συνδέονται με τις προϋποθέσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.

 

4. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις:

 

ανεπάρκειες και αδυναμίες που αποκάλυψε η έρευνα, χωρίς συνάφεια όμως με τα συμπεράσματα για τα αίτια.

 

5. Ληφθέντα μέτρα

 

Κατάλογος των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή υιοθετηθεί ως αποτέλεσμα του περιστατικού.

 

6. Συστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.