Προεδρικό διάταγμα 175/98

ΠΔ 175/1998: Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 175/1998: Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού, (ΦΕΚ 130/Α/1998), 16-06-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 50 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/A/1982) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/A/1983).

 

β) Του άρθρου 22 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/A/1995).

 

γ) Του άρθρου 1 περίπτωση ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 55/1996 (ΦΕΚ 48/A/1996).

 

δ) Της υπ' αριθμόν 1107147/1239/006A/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/1996).

 

2. Τη γνώμη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 29-03-1995 και 02-04-1997).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.200.000, η οποία για το οικονομικό έτος 1998 και για το δεύτερο εξάμηνο θα ανέλθει στο ποσό των 1.100.000 δραχμές και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κωδικός Αριθμός Εξόδων 4121) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδία έσοδα του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό Μετσόβιο, (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/A/1985)) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/A/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν 513/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση

Άρθρο 2: Αποστολή

Άρθρο 3: Προσωπικό

Άρθρο 4: Διοίκηση Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Λειτουργία

Άρθρο 6: Χρήση Εργαστηρίου

Άρθρο 7: Έσοδα

Άρθρο 8: Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 9: Χώρος εγκατάστασης και εξοπλισμός

 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-05-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.