Προεδρικό διάταγμα 180/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ, και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

 

β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 231/1989 (ΦΕΚ 109/Α/1989), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 264/2003 (ΦΕΚ 237/Α/2003).

 

2. Απαγορεύεται η χορήγηση της κατά την προηγουμένη παράγραφο αδείας:

 

α. Εις καταδικασθέντες τελεσιδίκως δι' αντίσταση, σύσταση και συμμορία, τα εις το Κεφάλαιον Θ' του Ποινικού Κώδικα αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ' του Ποινικού Κώδικα αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβη εκ προθέσεως προβλεπομένη υπό των άρθρων 309, 310 και 311 τού Ποινικού Κώδικα, αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορές που προκαλούν το κοινόν αίσθημα (άρθρο 384Α τον Ποινικού Κώδικα), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικα ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι' οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.

 

β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

γ. Εις στερηθέντες των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντες υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 

δ. Εις τους κρινόμενους ως επικινδύνους δια την δημοσία τάξιν και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 457/1990 (ΦΕΚ 175/Α/1990).

 

3. Οι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δια χάριτος αφέσεως ταύτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ' άρσεως των συνεπειών.

 

4. Εάν την άδεια αιτείται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιορισμένης ευθύνης, αυτή δεν χορηγείται εάν τα εις των παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έστω και δι ένα των εκπροσωπούντων αυτές μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδεια αιτείται ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χορηγείται αυτή εάν συντρέχει κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι' ένα των ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταίρων.

 

5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100 m σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 257/2001 (ΦΕΚ 184/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.