Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 4 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρόπος διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ή πιστοποιητικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 10 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χορήγηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικών, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο οποίος συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 119959/Η/2011 (ΦΕΚ 2351/Β/2011).

 

2. Φορείς αξιολόγησης, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται: (α) οι Υπηρεσίες των Περιφερειών μαζί με τις αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του νόμου 3982/2011, και (β) οι φορείς διενέργειας εξετάσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του νόμου 3982/2011.

 

3. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙΙ ή IV είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:

 

(α) τίτλο σπουδών, εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και (β) αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.

 

4. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:

 

4.1 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή

 

4.2 Άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή

 

4.3 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα αξιολόγησης.

 

5. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:

 

5.1 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή

 

5.2 Άδεια του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή

 

5.3 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή

 

5.4 Να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος βεβαίωση αναγγελίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.

 

6. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξετάσεων, για την απόκτηση των αδειών του παρόντος καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 7 του νόμου 3982/2011 και συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξετάσεων, για την απόκτηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατ' ελάχιστον συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.