Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θερμικές απώλειες και μελέτη των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ήδη, κατά την μελέτη ενός κτιρίου δύναται κανείς να ελαττώσει τις απώλειες θερμότητας, π.χ. δια καταλλήλου εκλογής της θέσεώς του. Οι απώλειες θερμότητας ενός κτιρίου είναι τόσον μεγαλύτερες όσον περισσότερων είναι τούτο εκτεθειμένο εις τους ανέμους.

 

Αντιθέτως ή ύπαρξις γειτονικών κτιρίων, δένδρων ή άλλων εμποδίων, τα οποία προφυλάσσουν το κτίριον από την άμεση επίδραση των ανέμων, μειώνει τις απώλειες θερμότητας.

 

2. Κατά την μελέτη της διατάξεως πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν ότι οιαδήποτε αύξησις των επιφανειών των εξωτερικών τοιχωμάτων αυξάνει τις απώλειες θερμότητας του κτιρίου. Μια μονοκατοικία του αυτού μεγέθους και του αυτού τρόπου κατασκευής έχει μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας από το ήμισυ μιας διπλοκατοικίας και αυτή εν συνεχεία έχει μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας από μίαν κατοικία η οποία αποτελεί μέλος σειράς ομοίων κατοικιών και η οποία έχει κτίσματα και από τα δύο πλευράς της.

 

3. Η διάταξις των χώρων είναι ωσαύτως σημαντική από απόψεως θερμικής οικονομίας. Ενδείκνυται όπως οι θερμαινόμενοι χώροι εις τις εν σειρά κατοικίας ευρίσκονται εν επαφή μεταξύ των και εις τις πολυώροφους κατοικίας υπέρκεινται αλλήλων.

 

4. Εις χώρους εκτεινόμενους εις δύο ορόφους, όπως π.χ. κλιμακοστάσια, χολ κ.λ.π. η θερμότης μεταφέρεται δια του αέρος από του κάτω εις τον άνω όροφο. Οι χώροι αυτοί θερμαίνονται δυσκόλως.

 

5. Τα πολύ μεγάλα εξωτερικά παράθυρα αυξάνουν σημαντικώς τις απώλειες θερμότητας, έστω και αν κατασκευασθούν με διπλά υαλοστάσια. Εις την περίπτωσιν γωνιακών χώρων είναι προτιμότερο τα παράθυρα να διατάσσονται μόνον εις τον έναν εξωτερικόν τοίχο, άλλως οι απώλειες θερμότητας λόγω της διαβάσεως του αέρος αυξάνουν σημαντικώς.

 

6. Οι καπνοδόχοι, οι σωληνώσεις παροχής θερμού και ψυχρού ύδατος, ως και οι του δικτύου θερμάνσεως δεν πρέπει να τοποθετούνται επί των εξωτερικών τοίχων, εκτός εάν μονώνονται. Δια τις, καπνοδόχους τούτο είναι σημαντικό δια την καλύτερη λειτουργία αυτών και την μείωσιν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος εκ της προώρου υγροποιήσεως των υδρατμών των καυσαερίων. Επί πλέον δια τα δίκτυα παροχής ύδατος και θερμάνσεως αποφεύγεται η δημιουργία πάγου και η διάρρηξις αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.