Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής 1/Λ και συντελεστή θερμοπερατότητας k


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την εκτίμησιν της θερμομονώσεως ενός στοιχείου κατασκευής επαρκεί ο υπολογισμός της αντιστάσεως θερμοδιαφυγής 1/Λ. Δια τον υπολογισμό της εγκαταστάσεως θερμάνσεως και δια έρευνες οικονομικές απαιτείται ο συντελεστής θερμοπερατότητας k. Η απεικόνιση της θερμοκρασιακής μεταβολής εντός στοιχείου κατασκευής παρίσταται εις τα Σχήματα 1 και 2.

 

Η αντίστασις θερμοδιαφυγής 1/Λ ενός στοιχείου κατασκευής υπολογίζεται από τα πάχη d εις μέτρα των στρώσεων των υλικών και τους αντιστοίχους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας λ εις kcal/m h °C ή W/m k:

 

Eqn514 σε m2 h °C / kcal ή m2 K/W

 

Η αντίστασις θερμοπερατότητας 1/k υπολογίζεται ως άθροισμα των αντιστάσεων θερμικής μεταβάσεως προς τον αέρα και της αντιστάσεως θερμοδιαφυγής:

 

Eqn515

 

Οι συντελεστές θερμικής μεταβάσεως εις τον αέρα αi και αα δίδονται εις τον Πίνακα 3.

 

pd.1.6.79.1

Σχήμα 1: Θερμοκρασιακή μεταβολή εντός στοιχείου κατασκευής

 

pd.1.6.79.2

Σχήμα 2

 

Ορθή σειρά κατασκευής μονωμένου τοίχου

α) κατασκευή τοιχώματος 2

β) επίστρωσις φράγματος υδρατμών επί του 2

γ) επικόλλησις θερμικής μονώσεως Θ

δ) κατασκευή τοιχώματος 1

 

Πίνακας 3: Συντελεστές θερμικής μεταβάσεως και αντίστασις θερμικής μεταβάσεως

 

kcal/m2 h °C

W/m2K

m2h °C/kcal

m2K/W

Στις εσωτερικές πλευράς κλειστών χώρων με φυσική κίνηση αέρος

 

 

 

 

Επιφάνειες τοίχων, εσωτερικά παράθυρα, εξωτερικά παράθυρα

αi=7

αi=8,14

1/αi=0,14

1/αi=0,12

Δάπεδα και οροφές εις περίπτωσιν θερμικής μεταβάσεως από:

 

 

 

 

κάτω προς τα άνω

αi=7

αi=8,14

1/αi=0,14

1/αi=0,12

άνω προς τα κάτω

αi=5

αi=5,81

1/αi=0,20

1/αi=0,17

Στις εξωτερικές πλευρές με μέση ταχύτητα ανέμου περίπου 2 m/s

αα=20

αα=23,26

1/αα=0,05

1/αα=0,04

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.