Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μέτρα για τη διασφάλιση της θερμομόνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τοίχοι

 

1.1. Προστασία έναντι καιρικών συνθηκών

 

Εξωτερικοί τοίχοι εκ τοιχοποιίας άνευ εξωτερικού επιχρίσματος πρέπει να κατασκευάζονται εξ υλικών χρίσματος πρέπει να κατασκευάζονται εξ υλικών ανθεκτικών εις τον παγετό και εις την βροχή. Επί της εξωτερικής πλευράς πρέπει να γίνει επιμελής αρμολόγησις δια τσιμεντοκονίας.

 

Εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι δεν ανταποκρίνεται προς τους ανωτέρω όρους, πρέπει δια την προστασία των εκ της διαβροχής να φέρουν επί της εξωτερικής πλευράς των υδατοστεγές επίχρισμα ή άλλη ικανοποιητική προστασία, π.χ. επένδυση δια πλακών κεραμικών, φυσικού λίθου, τεχνητών λίθινων πλακών ή ισοδυνάμων υλικών. Ειδική επιμέλεια πρέπει να καταβάλλεται δια την προστασία εκ την καιρικών συνθηκών των τοίχων του κτιρίου οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι εις τους ψυχρούς ανέμους και εις περιοχές αυξημένων βροχοπτώσεων όλων των τοίχων οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι εις τους ανέμους.

 

1.2. Διάτρησις εξωτερικών τοίχων

 

Γενικώς εις περιπτώσεις διατρήσεως των εξωτερικών τοίχων δια την δίοδο σωληνώσεων υδρεύσεως, αποχετεύσεως ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται ή λήψις μέτρων δια την προστασία της θερμικής μονώσεως έναντι της εισόδου ύδατος ή υγρασίας.

 

2. Παράθυρα και θύρες

 

Εις εξωτερικούς τοίχους χώρων διαμονής συνιστάται ή τοποθέτησις παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων:

 

δια την Ζώνη Β εις τις πλευράς του κτιρίου τις εκτεθειμένες εις τους επικρατούντες ψυχρούς ανέμους
δια την Ζώνη Γ γενικώς εις όλες τις πλευράς του κτιρίου.

 

Ειδικότερα δια την Ζώνη Γ εις περιοχές υψομέτρου μεγαλυτέρου των 600 m, εις εξωτερικούς τοίχους χώρων διαμονής επιβάλλεται η τοποθέτησις παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων εις όλες τις πλευράς του κτιρίου.

 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας k δια θύρας και παράθυρα δίδονται εις τον Πίνακα 7.

 

3. Οροφές και δάπεδα - Προστασία έναντι υγρασίας

 

Οροφές χώρων ευρισκομένων κάτωθεν πλυντηρίων, μαγειρείων, λουτρών, αποχωρητηρίων και ετέρων υγρών χώρων πρέπει να προστατεύονται κατά της υγρασίας.

 

Η προστασία κατά της υγρασίας θα εφαρμόζεται ακόμη και επί δαπέδων κειμένων κατ' ευθείαν επί του φυσικού εδάφους.

 

Πίνακας 7: Συντελεστές θερμοπερατότητας kF δια παράθυρα και θύρας συναρτήσει του υλικού κατασκευής του πλαισίου και του τύπου του υαλοπίνακά

Τύπος

Υλικόν Πλαισίου

Ξύλο, Συνθετικό υλικό

Χάλυβας, άλλα μέταλλα, σκυρόδεμα

Συντελεστής θερμοπερατότητας KF

kcal/m2h °C

W/m2K

kcal/m2h °C

W/m2K

Απλός υαλοπίνακας

4,5

5,23

5,0

5,81

Δίδυμος μονωτικός υαλοπίνακας με διάκενο 6 mm

2,8

3,26

3,2

3,72

Δίδυμος μονωτικός υαλοπίνακας με διάκενο 12 mm

2,6

3,02

3,0

3,49

Διπλός υαλοπίνακας με απόσταση 2 cm < s < 4 cm

2,2

2,56

2,6

3,02

Διπλός υαλοπίνακας με απόσταση 4 cm < s < 7 cm

2,0

2,33

2,4

2,79

Διπλό παράθυρο με απόσταση υαλοπινάκων ≥ 7 cm

2,2

2,56

-

-

Τοίχος εξ υαλοπινάκων πάχους 80 mm

-

-

3,0

3,49

Άνευ υαλοπίνακα

3,0

3,49

5,0

5,81

 

Οι τιμές του KF ισχύουν δια παράθυρα:

< 5,0 m2 εφ' όσον η επιφάνεια πλαισίου είναι ≤ 25% της συνολικής επιφανείας
≥ 5,0 m2 εφ' όσον η επιφάνεια πλαισίου είναι ≤ 15% της συνολικής επιφάνειας
≥ 2,0 m2 εφ' όσον η επιφάνεια πλαισίου είναι ≤ 25% της συνολικής επιφανείας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.