Προεδρικό διάταγμα 214/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και αποτελείται από:

 

α) Τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

β) ένα τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β του Υπουργείου που εποπτεύει τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου.

 

γ) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διπλωματούχο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ε) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

3. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο εισηγητής συμμετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο.

 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, επίσης για θέματα έγκρισης συγκριτικών πινάκων παρατάσεων προθεσμίας πρωτοκόλλων νέων τιμών εφόσον παραπέμπονται από το αρμόδιο όργανο καθώς και για θέμα ειδικής φύσεως ή σοβαρότητος που παραπέμπει σ' αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 100/2016 (ΦΕΚ 177/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.