Προεδρικό διάταγμα 225/89

ΠΔ 225/1989: Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 225/1989: Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, (ΦΕΚ 106/Α/1989), 02-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

2. Την από 17/28-06-1988 κατ' άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου 1568/1985 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

3. Την με αριθμό 779/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές υποχρεώσεις

 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις των παραγόντων του έργου

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Β: Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

 

Άρθρο 4: Διάδρομοι κυκλοφορίας

Άρθρο 5: Προσπέλαση σε υπόγειους χώρους εργασίας

Άρθρο 6: Οδοί διάσωσης και έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 7: Μέσα μεταφοράς προσωπικού και υλικού

Άρθρο 8: Προστασία από σύνθλιψη από οχήματα και μηχανήματα

Άρθρο 9: Προστασία από κινδύνους πτώσης και πτώσεις αντικειμένων

Άρθρο 10: Λοιπές γενικές προβλέψεις

Άρθρο 11: Σηματοδότηση ασφάλειας χώρων εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικά μέτρα ασφάλειας

 

Άρθρο 12: Εργασίες διάτρησης

Άρθρο 13: Χρήση εκρηκτικών υλών

Άρθρο 14: Φόρτωση, μεταφορά, αποκομιδή υλικών

Άρθρο 15: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εργασίες στα φρέατα

 

Κεφάλαιο Δ: Αερισμός στα υπόγεια έργα

 

Άρθρο 16: Απαιτήσεις σε αερισμό

Άρθρο 17: Λειτουργία συστήματος αερισμού

Άρθρο 18: Έλεγχος αερισμού

 

Κεφάλαιο Ε: Φωτισμός - Θόρυβος - Ηλεκτρισμός - Σκόνες και αέρια

 

Άρθρο 19: Φωτισμός στα υπόγεια έργα

Άρθρο 20: Προστασία από υψηλούς θορύβους

Άρθρο 21: Μέτρα ασφάλειας στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Άρθρο 22: Προστασία από σκόνες και επικίνδυνα αέρια

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Πυροπροστασία

 

Άρθρο 23: Πρόληψη πυρκαγιών

 

Κεφάλαιο Ζ: Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

 

Άρθρο 24: Γενικές προβλέψεις

Άρθρο 25: Ειδικές προβλέψεις

 

Κεφάλαιο Η: Οργάνωση για πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου

 

Άρθρο 26: Μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας (ΜΜΥΑ)

Άρθρο 27: Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας (ΣΥΑ)

Άρθρο 28: Αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης

Άρθρο 29: Καταλληλότητα προσωπικού

 

Κεφάλαιο Θ: Υγιεινή - Εστίαση - Α' Βοήθειες

 

Άρθρο 30: Υγιεινή - Εστίαση

Άρθρο 31: Πρώτες Βοήθειες

 

Κεφάλαιο Ι: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 32: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.