Προεδρικό διάταγμα 236/84 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για οποιοδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούμενη έκταση της περίφραξης.

 

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος, εφ' όσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

 

α) Έχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

 

β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτηση με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.

 

Για την εφαρμογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα και έχουν ειδικούς όρους δομήσεως ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ως πόλοι με παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.

 

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε Νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

 

3. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σαν αρχαιολογικός χώρος, περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λ.π. είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.

 

4. Ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων κατά τόπους υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από το Νομάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδομικής υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου ή της κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της Αγροφυλακής. Η Επιτροπή γνωματεύει μετά από αυτοψία.

 

5. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 εδάφιο α του άρθρου 1 του παρόντος εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από εισήγηση των αρμοδίων φορέων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.