Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την υποβολή των κατά το παρόν σχεδίων εις την αρμόδια υπηρεσία και προ του ελέγχου τούτων, δύναται μετά τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής, εξακριβούμενου ότι το εφ' ου ζητήθηκε η ανέγερση της οικοδομής οικόπεδο τυγχάνει οικοδομήσιμο ή προκειμένου περί διαρρυθμίσεως ή συμπληρώσεως υφισταμένης οικοδομής, ότι αυτή καθίσταται δυνατή, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, να χορηγείται προσωρινή άδεια επιτρέπουσα την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών, ήτοι εκσκαφής θεμελίων, θεμελιώσεων, κατεδαφίσεων, εγκαταστάσεων ικριωμάτων, κ.λ.π. και ισχύουσα αποκλειστικά μέχρι την έκδοση της οριστικής τοιαύτης και μόνο δια τις εν αυτή επιτρεπόμενες εργασίες, η υπέρβαση των οποίων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων και αν έτι δεν έλαβε χώρα αυθαιρεσία.

 

2. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την εκτέλεση των δια της ως άνω αδείας επιτρεπομένων εργασιών και να κατάσχει ταύτη, διακόπτει τις σχετικές εργασίες και λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα σε περίπτωση αυθαιρεσίας.

 

3. Πάντως εν τη ανωτέρω προσωρινή άδεια δέον να αναγράφεται ότι ουδεμία αναλαμβάνει το Δημόσιο ευθύνη για τις τυχόν μεταβολές που θα απαιτηθούν βάσει της οριστικής άδειας που θα χορηγηθεί στις δυνάμει αυτής της προσωρινής άδειας εργασίες που θα εκτελεστούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To άρθρο 10 καταργήθηκε από το από [ΒΔ] 22-10-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 205/Δ/1969).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.