Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτός των ζωνών ανέγερσις οικοδομών επιτρέπεται μόνον επί οικοπέδων κεκτημένων ελάχιστη επιφάνεια 4000 m2 και υπό τον όρον ότι η ανεγερθησομένη οικοδομή έσεται ενιαία, δεν θα καταλαμβάνει χώρο μείζονα του 1/10 της όλης επιφανείας του οικοπέδου και θα υφίσταται των γύρωθεν ορίων του οικοπέδου τουλάχιστον κατά 15 m.

 

Προκειμένου όμως περί ανεγέρσεως οικοδομών προοριζομένων εκ κατασκευής δια κατοικίας ή γραφεία ή καταστήματα, η ενιαία οικοδομή δεν δύναται να καλύπτει έκταση μείζονα των 300 m2, έστω και αν κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου προκύπτει μείζων προς κάλυψη επιφάνεια.

 

Τα βοηθητικά παραρτήματα της οικοδομής δέον όπως πληρούν τις εκάστοτε διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

Ο μέγιστος αριθμός των υπέρ το έδαφος ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε 3 το δε μέγιστον ύψος αυτών, μετρούμενο από της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος την οικοδομή φυσικού εδάφους, ορίζεται εις 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 14-09-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1960), με το άρθρο μόνο του από 12-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 106/Δ/1968).

 

2. α) Προκειμένου περί Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ως απαιτουσών ειδική διάταξη του σχεδίου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου, κατόπιν εγκρίσεως παρά της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, η ανέγερση επί του αυτού γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών σε ελάχιστη από των ορίων του γηπέδου απόσταση 10 m. Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου γηπέδου η δυναμένη να καλυφθεί υπό των πάσης φύσεως οικοδομών ορίζεται σε 45% της όλης επιφανείας αυτού.

 

β) Προκειμένου περί γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ως απαιτουσών ειδική διάταξη του σχεδίου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου εγκρινομένη υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η ανέγερση επί του αυτού γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών, με ελάχιστη απόσταση απ' αλλήλων μεν 5 m, από των ορίων δε του γηπέδου 10 m. Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου γηπέδου η δυναμένη να καλυφθεί υπό των πάσης φύσεως οικοδομών μη υπερβαίνει τα 45% της όλης επιφανείας αυτού

 

γ) Οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) ως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως εξακολουθούν ισχύουσες

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 09-10-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 135/Δ/1967) και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 08-08-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 150/Δ/1968), με το άρθρο μόνο του από 28-12-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 8/Δ/1969).

 

3. Προκειμένου περί ανεγέρσεως κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επί γηπέδων απεχόντων απόσταση τουλάχιστον 1000 m από των ορίων της ζώνης του εγκεκριμένου σχεδίου, ή από του αιγιαλού, η ελαχίστη επιφάνεια εκάστου οικοπέδου ορίζεται σε 2.000 m2, με ελάχιστη απόσταση από των ορίων αυτού 7 m. Η μεγίστη δυναμένη να καλυφθεί επιφάνεια εκάστου γηπέδου ορίζεται εις 45% της επιφανείας αυτού.

 

Επιτρέπεται η ανέγερση επί εκάστου γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών, κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-05-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 100/Δ/1971).

 

4. Προκειμένου περί ανεγέρσεως στεγάστρου σφαγής, επί γηπέδων κειμένων εκτός των ορίων της ζώνης οικισμών, πληθυσμού μέχρι 2.500 κατοίκων, η ελαχίστη επιφάνεια εκάστου οικοπέδου ορίζεται σε 1.000 m2.

 

Η μεγίστη δυναμένη να καλυφθεί επιφάνεια εκάστου γηπέδου ορίζεται σε 45% της επιφανείας αυτού.

 

Μεταξύ των κτιρίων και των ορίων του εφ' ου ταύτα γηπέδου δέον να τηρείται ελαχίστη απόστασις 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 25-01-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 21/Δ/1972).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To άρθρο 5 τροποποιήθηκε με το από 28-09-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 307/Δ/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.