Προεδρικό διάταγμα 23/2/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, και III, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1, ως εξής:

 

1. Τομέας Ι

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Τομέας ΙΙ

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Τομέας III

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2 και πρόσωπο σε επαφή με την τελευταία οδό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι υφίσταντο οπωσδήποτε κατά τη δημοσίευση του νόμου 1337/1983.

 

5. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1, 2, 3 και 4 απαιτείται όπως:

 

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β. τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

6. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφάνειάς τους.

 

7. Συντελεστής δόμησης: 0.7.

 

8. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.5 m.

 

9. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 2 m και μέγιστης κλίσης 35%.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων (γυμνασίου - λυκείου, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού, πολιτιστικών λειτουργιών και χώρων άθλησης), που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώροι γυμνασίου - λυκείου, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού και πολιτιστικών λειτουργιών:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0.8

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10 m.

 

2. Χώροι άθλησης:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0.4

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10 m.

 

3. Για όλους τους κοινωφελείς χώρους η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή καθορίζεται σε 4 m.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. α. Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις των οποίων η χρήση αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, απομακρύνονται εντός 12 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β. Εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας απαγορεύεται η επέκταση των παραπάνω κτιριακών εγκαταστάσεων για χρήσεις που δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. α. Για τη διενέργεια εκσκαφικών εργασιών στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Εφορεία αρχαιοτήτων.

 

β. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού έργου στα οικοδομικά τετράγωνα ή κοινόχρηστους χώρους με πρόσωπο προς μνημεία προστατευόμενα κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3028/2002, επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Εφορεία αρχαιοτήτων.

 

3. Η περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, ως προς τη γεωλογική της καταλληλότητα κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α. Περιοχές κατάλληλες για δόμηση με στοιχείο Κ: στις περιοχές αυτές, όπως και σε όλη την έκταση της προς πολεοδόμηση περιοχής, πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την ομαλή αποστράγγιση και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων.

 

β. Περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις

 

β)α. Περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις με στοιχεία ΚΠ1: στις περιοχές αυτές, για τη θεμελίωση των τεχνικών και κτιριακών έργων απαιτείται η αφαίρεση των υλικών εκσκαφών και τεχνητών αποθέσεων (μπάζα), καθώς και του επιφανειακού εδαφικού καλύμματος, έτσι ώστε η θεμελίωση να γίνει σε υγιές πέτρωμα.

 

Τα εδάφη των περιοχών αυτών ανήκουν στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας Γ.

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η εφαρμογή της Δ17Α/67/1/ΦΝ275/2003 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 781/Β/2003), για τη γεωτεχνική διερεύνηση της θέσης θεμελίωσης.

 

ββ. Περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις με στοιχεία ΚΠ2: στις περιοχές αυτές για τη δόμηση επιβάλλεται εξ ολοκλήρου η αφαίρεση των κορημάτων και η θεμελίωση των κατασκευών επί του υγιούς βραχώδους σχηματισμού των μαρμάρων.

 

Γενικότερα, στην προς πολεοδόμηση περιοχή πρέπει να κατασκευαστούν τα έργα ομβρίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Έκθεσης-Προκαταρκτικής Μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων και της Οριστικής Μελέτης Ομβρίων.

 

4. Πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

5. Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης, εφοδιασμού καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν αποκλειστικά πρόσωπο σε αυτούς.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.