Προεδρικό διάταγμα 25/10/84b - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης Ρεθύμνης, ορίζονται όπως παρακάτω:

 

1. α) Οικόπεδα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

 

β) Οικόπεδα μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστο βάθος 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2

 

2. α) Σύστημα δόμησης των οικοπέδων ορίζεται το συνεχές.

 

β) Σε περίπτωση κατεδάφισης παλιάς οικοδομής, η νέα οικοδομή τοποθετείται υποχρεωτικά στη θέση της παλιάς, με σκοπό τη διατήρηση είτε του πολεοδομικού ιστού της πόλης είτε αξιόλογων ακάλυπτων χώρων (αυλών) και θυρωμάτων. Τοποθέτηση της νέας οικοδομής σε θέση διάφορη της παραπάνω μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Γι' αυτό η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να χορηγεί προέγκριση έστω και βάσει υποβαλλομένων σ' αυτή προσχεδίων.

 

γ) Προκειμένου περί εσωτερικών οικοπέδων η θέση της οικοδομής καθορίζεται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 75%.

 

4. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 3.

 

β) Το μέγιστο ύψος των μεν τριώροφων κτιρίων ορίζεται σε 10.5 m των δε διωρόφων σε 7.5 m.

 

γ) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της:

 

α)α) Να απαγορεύει την κατασκευή τρίτου ορόφου και

 

β)β) Να αυξομειώσει τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι 1 m, εφόσον τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για την προσαρμογή του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χαρακτήρα του οικισμού.

 

5. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου, επιτρέπονται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μόνο οι πιο κάτω κατασκευές, εφόσον εντάσσονται αρμονικά στο κτίριο:

 

α) Απόληξη κλιμακοστασίου εφόσον τοποθετείται στο εσώτατο τμήμα του κτιρίου.

 

β) Στηθαίο δώματος η ξύλινη στέγη.

 

γ) Καπνοδόχος.

 

δ) Κτιστή δεξαμενή για αποθήκευση ύδατος ύψους μέχρι 1 m.

 

ε) Ηλιακός θερμοσίφωνας εφόσον εντάσσεται στην κλίση της στέγης.

 

6. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου ορίζεται σε 1.5.

 

β) Επιτρέπεται η υπέρβαση των παραπάνω οριζομένων μεγίστου ποσοστού κάλυψης (άρθρο 4.3) και συντελεστής δόμησης (άρθρο 4.6)α) προκειμένου να γίνει η ανέγερση οικοδομής συνολικής επιφάνειας όλων των ορόφων μέχρι 120 m2 με την προϋπόθεση όμως να μη γίνει υπέρβαση των δύο ορόφων και μέγιστου ύψους 7.5 m.

 

γ) Επιτρέπεται η κατασκευή και άλλου κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης εφόσον αυτό δεν επηρεάζει το διατηρητέο κτίσμα και τον περιβάλλοντα αυτό χώρο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Προκειμένου για προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν εξαντλήσει τον επιτρεπόμενο συντελεστή του παρόντος διατάγματος, ως εναπομένων συντελεστής θεωρείται το υπόλοιπο της αφαίρεσης από τον επιτρεπόμενο συντελεστή του διατάγματος του υφιστάμενου συντελεστή του κτιρίου.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστηλώματα (sur-pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.