Προεδρικό διάταγμα 25/4/89c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α και Β ως εξής:

 

Τομείς Α και Β:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 6799/Τ668/1992 απόφαση (ΦΕΚ 337/Δ/1992).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατώτατου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. α. Το μέγιστον ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων του τομέα Α ορίζεται ως εξής:

 

Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2: 50% της επιφανείας τους.
Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2: 40% της επιφανείας τους.

 

β. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων του τομέας Β ορίζεται σε 70% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης και για δύο τομείς Α και Β ορίζεται:

 

Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2: 0,8.
Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2: 0,6.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5, ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Κατ' εξαίρεση των παραγραφών 4)β και 5 του παρόντος για το πολεοδομικό κέντρο με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α ορίζεται ποσοστό κάλυψης 100% του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στα 2 από τα 6 σχετικά διαγράμματα και συντελεστής δόμησης 0,4.

 

8. α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και για τους δύο τομείς Α και Β ορίζεται σε 8.6 m για την περιοχή Μπαλάνα Γέρακα.

 

β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που προορίζεται για αμιγή χρήση επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 (παράγραφος 6) και στον πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), ορίζεται σε 10,50 m.

 

γ. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης, στο στάδιο της ανέγερσης του τελευταίου ορόφου έστω και αν δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης. Το μέγιστο ύψος αυτής ορίζεται σε 2 m και η κλίση της μέχρι 30%. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κτίρια που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματικά εργαστήρια.

 

δ. Οι ηλιακοί συλλέκτες προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη και τοποθετούνται σε μικρή οριζόντια επιφάνεια (λιακωτό) εμβαδού μέχρι 10 m2.

 

ε. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 18-02-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 158/Δ/1997), με την υπ' αριθμόν 7551/692/1991 απόφαση (ΦΕΚ 214/Δ/1991).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.