Προεδρικό διάταγμα 26/5/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει Περιοχές Α από Περιοχές Β, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, ως εξής:

 

Ι. Αν δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

 

1. για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και

 

2. για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β:

 

α) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 όπως ισχύει και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

 

β) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, και

 

γ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις,

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης β, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από αυτές της περίπτωσης β, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης α.

 

ΙΙ. Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

 

1. Για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Α, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

2. Για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Β:

 

α) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 όπως ισχύει και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη παλαιότερες επιβαρύνσεις και συμψηφίζονται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

β) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, και

 

γ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης β, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

Εάν οι αυτοαποζημιώσεις και υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση α είναι μεγαλύτερες από την οφειλόμενη εισφορά σε γη που προκύπτει από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση β, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης α.

 

ΙΙΙ. Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και των ωφελειών των ιδιοκτησιών των Περιοχών Β γίνεται ως εξής:

 

α) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 και

 

β) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις της προηγούμενης περίπτωσης α με παλαιότερες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση α υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από τις τυχόν παλαιότερα καταβληθείσες υποχρεώσεις από αυτοαποζημιώσεις ή λόγω αποζημίωσης τρίτων, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να συμπληρωθεί η διαφορά. Εάν είναι μικρότερες, θεωρείται ότι εξαντλήθηκαν οι υποχρεώσεις της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.