Προεδρικό διάταγμα 26/5/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Γ, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, ως εξής:

 

1. Αν δεν έχουν εκπληρωθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

 

α. για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 m2, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

 

β. για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης Ι του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

 

α. για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 m2, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

 

Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

 

β. για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

3. Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση και το πλάτος του, τότε για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών των Περιοχών Γ που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ΙΙΙ του άρθρου 3 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.