Προεδρικό διάταγμα 26/8/86e - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που βρίσκονται μέσα στην περιοχή που καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 49583/1954/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως πυκνοδομημένη και που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2

 

β) Που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστες διατάσεις 5 m.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,80.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 4, ορίζεται συντελεστής δόμησης 2.4:

 

α) στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης και

 

β) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολκή επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται από το νόμο 1337/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφασης (ΦΕΚ 260/Δ/1989).

 

7. α) Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

β) Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου 6 ορίζεται μέγιστο ύψος των κτιρίων 10.5 m.

 

γ) Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με κλίση 30% και ύψος μέχρι 2 m.

 

δ) Σε περίπτωση κατασκευής στο ισόγειο καταστήματος με ανοικτό εξώστη και κατασκευής του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.