Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11764/653/2006, σε συνδυασμό με  το άρθρο 25 του νόμου 4210/2013

 

1. Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι η δημόσια αρχή:

 

α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ή

β) απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή

γ) απάντησε πλημμελώς ή

δ) δεν αντιμετώπισε το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44,

 

δικαιούται να ασκήσει:

 

1) Το δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων.

2) Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

3) Ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

 

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απάντησης της δημόσιας αρχής ή από την ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη).

 

3. Πριν από την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, το κατά νόμον αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ζητά τη γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί θεμάτων ουσίας της ενδικοφανούς προσφυγής. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την άσκησή της.

 

4. Οι αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου επί των ενδικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία για Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος υποκεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β/2006).

 

5. Κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 45 ημερών, η προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.

 

6. Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για τη δημόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία, με την έννοια ότι η εν λόγω αρχή υποχρεούται στην εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων σχετικά με την παροχή της αιτηθείσης πληροφορίας την οποία άμεσα ή έμμεσα είχε αρχικά απορρίψει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.