Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11764/653/2006

 

1. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους τις οποίες κατέχουν, καθώς και αυτές που κατέχονται για λογαριασμό τους, με σκοπό την ενεργητική και συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή / και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή / και την ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί πριν από τη 17-03-2006, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή.

 

Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

 

2. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται ενημερώνονται κατά περίπτωση και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείμενα της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό,

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα που συνδέονται με το περιβάλλον,

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β',

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,

ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων που προκύπτουν από τον έλεγχο δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον,

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44 του παρόντος,

ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση α' ή μια αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44.

 

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι δημόσιες αρχές μεριμνούν για τη δημοσίευση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την τετραετία, εθνικών και, ενδεχομένως, περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται.

 

4. Με την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε περίπτωση άμεσης απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό, που ενδέχεται να θιγεί, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την εν λόγω απειλή.

 

5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 45 παράγραφοι 1 και 2 μπορούν να ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν άρθρο.

 

6. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου με τη δημιουργία συνδέσεων με ιστοσελίδες του Διαδικτύου στις οποίες θα μπορούν να αναζητούνται οι πληροφορίες.

 

7. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος διασφαλίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.