Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διαδικασίες Παροχής Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών, Υποχρεώσεις και Περιορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/2014

 

1. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαθέτει μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη των εθνικών αναγκών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, την εθνική οικονομία, την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του κοινωνικού συνόλου καθώς επίσης και των απαιτήσεων λόγω συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, συμβάσεις και πρωτόκολλα.

 

2. Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες, των οποίων η διάθεση, χρήση ή κοινοποίηση δύναται να θίξει συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία εγκρίνεται η ελεύθερη ή με περιορισμούς διάθεση, χρήση ή κοινοποίηση αυτών.

 

3. Η παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μετά από υποβολή αιτιολογημένης αίτησης προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης χορήγησής τους, ύστερα από απόφαση του Διοικητή της μετά από σχετική εισήγηση του Μετεωρολογικού Συμβουλίου.

 

4. Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με αντίτιμο, καταχωρίζονται σε ειδικούς καταλόγους, για προβολή και προώθησή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

5. Η παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με:

 

α) όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,

β) τους όρους των διεθνών ή διμερών συμφωνιών ή συμβάσεων, τις οποίες έχει συνάψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως ανεξάρτητος φορέας, μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

γ) τους όρους των συμβάσεων ή αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους συμμετέχει η χώρα, εκπροσωπούμενη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,

δ) τους όρους των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι σχετικές με τις εμπορικές δραστηριότητες των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών.

 

6. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την παροχή μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 και τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Τα μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους παραλήπτες αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους για τους οποίους αυτά τους παραχωρήθηκαν. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων παραχώρησης ή χρησιμοποίησης για σκοπούς διάφορους από αυτούς για τους οποίους αυτά παραχωρήθηκαν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δύναται να καταγγέλλει τη σύμβαση εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

 

8. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαθέτει μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα είτε αμέσως μετά την παραγωγή τους, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, είτε από τα ιστορικά αρχεία της κεντρικής βάσης δεδομένων της, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

 

9. Μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα διατίθενται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χωρίς την καταβολή αντιτίμου, παρά μόνο κόστους διακίνησης και επεξεργασίας, σε:

 

α) Φορείς τους Δημοσίου Τομέα,

β) Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για χρήση τους σε διατριβές, ερευνητικές εργασίες ή προγράμματα, τα οποία δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζονται αμιγώς εκπαιδευτικά ή ερευνητικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

10. Με σκοπό τη μετεωρολογική ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, την έγκαιρη προειδοποίησή του σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ή περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρέχει δωρεάν τα κάτωθι μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα:

 

α) Τακτικά Δελτία Πρόγνωσης Καιρού Ελλάδας.

β) Τακτικά Δελτία Καιρού και Θαλασσών για τη Ναυτιλία.

γ) Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού.

δ) Έκτακτα Δελτία Καιρού και Θαλασσών για τη Ναυτιλία.

ε) Ειδικές τοπικές προγνώσεις για πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές της χώρας.

 

11. Τα μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 10, διατίθενται και στον έντυπο τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο με επιβάρυνση μόνο του κόστους διακίνησής τους. Κατ' εξαίρεση, όταν το κόστος της παρουσίασης των εν λόγω δεδομένων και προϊόντων έχει αναλάβει χορηγός ή συνδυάζεται με διαφημίσεις προϊόντων, τότε καταβάλλεται αντίτιμο, το οποίο καθορίζεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 50, κοινή υπουργική απόφαση.

 

12. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποχρεούνται να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους της σύμβασης την οποία συνάπτουν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.