Προεδρικό διάταγμα 28/2/02b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Όσον αφορά τον παραδοσιακό οικισμό του Πολιχνίτου, τροποποιούνται, όπως παρακάτω οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8, του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 και του άρθρου 7 παράγραφος 4 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

2. Όσον αφορά τους οικισμούς Βρίσα, Βασιλικά, Λισβόρι του Δήμου Πολιχνίτου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 8, 11, 12, 13 και των άρθρων 4, 5, 6 και 7 παράγραφοι 1, 2, 3 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Στους ως άνω οικισμούς καθορίζονται κατά την επισκευή υφισταμένων κτισμάτων ή την ανέγερση νέων, οι παρακάτω ειδικοί όροι επιμέρους μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων:

 

1. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος. Σε οδούς με συνεχή μέτωπα, η όψη του νέου κτιρίου συμπληρώνει το μέτωπο των διπλανών υφιστάμενων οικοδομών.

 

2. α) Η ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ως προς τη σύνδεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων. Αυτά πρέπει να οργανώνονται ανάλογα με τη μορφή του οικοπέδου σε πλατυμέτωπα ή σε στενομέτωπα κτίρια, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος.

 

β) Ειδικά για τα μεγάλα δημόσια κτίρια ή για τα κτίρια επαγγελματικής στέγης, με μήκος όψης μεγαλύτερο των 15 m, επιβάλλεται ειδική μορφολογική και ογκοπλαστική διάταξη με την επανάληψη, κατά τμήματα, της όψης ενός κεντρικού μοτίβου.

 

3. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7,50 m, μετρούμενο σε κάθε σημείο του κτιρίου από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους.

 

β) Επιτρέπεται η υπερύψωση των κτιρίων έως 0,50 m για την κατασκευή υπογείου, η οποία δεν υπολογίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Σε περίπτωση αποκλειστικά μεγάλης κλίσης επιτρέπεται η υπερύψωση του κτιρίου να φτάσει έως 1,5 m σε μία από τις όψεις του κτιρίου. Η οικοδομή δεν μπορεί να υπερβαίνει, λόγω της κλίσης του εδάφους, το ύψος των 9 m σε οποιοδήποτε σημείο της.

 

γ) Τα αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μικρής εκτάσεως μεταβολές στα επιτρεπόμενα ύψη μιας οικοδομής, εφόσον αυτό απαιτείται για την προσαρμογή του κτιρίου στα πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντός του, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση του αριθμού των 2 ορόφων.

 

δ) Πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης, στηθαίου και καπνοδόχου.

 

ε) Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται ο περιορισμός των δύο ορόφων με την επιβολή μιας σειράς ανοιγμάτων ανά επίπεδο. Ενδεικτικότερα, αν το επίπεδο του δαπέδου του ισογείου ορισθεί στο +1,00 m, αντιστοιχεί μια σειρά ανοιγμάτων έως τα +4,50 m και μία από τα +4,50 m έως το επίπεδο της στέγης. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ανοίγματος μεταξύ των ορόφων, στις πλάγιες ή στην πίσω όψη των κτιρίων, για τον φωτισμό της εσωτερικής σκάλας ανόδου, κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των οικισμών.

 

στ) Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση, πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή του κτιρίου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η απαραίτητη εκσκαφή για την κατασκευή εξωτερικής προσπέλασης στα υπόγεια των κτισμάτων.

 

4. Η κάλυψη των κτιρίων γίνεται υποχρεωτικά με κεραμοσκεπή στέγη, με ή χωρίς αέτωμα, με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια, χωρίς αποτμήσεις κατά την έννοια του ύψους και η κλίση αυτής δεν υπερβαίνει τις 30ο. Επιβάλλεται η κατασκευή περιμετρικού γείσου από πέτρα ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας, που θα εξέχει έως 0,20 m.

 

5. α) Οι όψεις των κτιρίων προσαρμόζονται στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών. Η όψη του κτιρίου προς τον δρόμο είναι συμμετρική στο σύνολο της ή κατά τμήματα κατακόρυφων διαιρέσεων, στην περίπτωση που το πλάτος της υπερβαίνει τα 10 m. Τα ανοίγματα τοποθετούνται κατά κατακόρυφους και οριζόντιους άξονες.

 

β) Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτιρίου.

 

γ) Οι τοιχοποιίες των κτιρίων κατασκευάζονται, κατά περίπτωση από:

 

i) λιθοδομή ή άλλο υλικό, επιχρισμένο.

ii) εμφανή με λαξευμένη ορθογώνια λιθοδομή, χωρίς επίχρισμα.

 

δ) Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους επένδυση στην επιφάνεια των όψεων.

 

ε) Οι όψεις των κτιρίων δύναται να διακοσμούνται με ελαφρά προεξέχοντες γωνιόλιθους ή παραστάδες από πέτρα ή μπετόν κατ' απομίμηση της πέτρας (κτυπητό). Σε περίπτωση που το ισόγειο υπερυψώνεται, το κάτω τμήμα της όψης (βάση) διαχωρίζεται από το υπόλοιπο σώμα του κτιρίου με την παρεμβολή μιας οριζόντιας προεξέχουσας διακοσμητικής ταινίας (κορδόνι) διαστάσεων κατ' ανώτατο όριο 0,20 πλάτος Χ 0,10 βάθος. Σε περίπτωση κατασκευής διακοσμητικού στηθαίου στη στέψη του κτιρίου, μπροστά από την στέγη, αυτό διαχωρίζεται από την υπόλοιπη επιφάνεια με την παρεμβολή ανάλογης διακοσμητικής ταινίας.

 

στ) Τα παραπάνω διακοσμητικά στοιχεία κατασκευάζονται από πέτρα ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνεται η εντύπωση φυσικής πέτρας και διαφοροποιούνται χρωματικά από το υπόλοιπο σώμα του κτιρίου.

 

ζ) Η σχετική χρωματολογική μελέτη πρέπει να συνοδεύεται από χρωματολόγιο επιλογής του μελετητή.

 

η) Για τον χρωματισμό του κύριου σώματος του κτιρίου χρησιμοποιούνται ανοικτές αποχρώσεις του πράσινου, του καφέ, της ώχρας, του γκρι, μπεζ, ροδί και ανοικτό γαλάζιο. Η βάση του κτιρίου ακολουθεί σκουρότερες χρωματικά αποχρώσεις. Η σχετική χρωματολογική μελέτη πρέπει να συνοδεύεται από χρωματολόγιο επιλογής του μελετητή.

 

6. α) Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ως προς τη θέση τους στην όψη και ως προς τις αναλογίες και διαστάσεις που συνηθίζονται στους οικισμούς (αναλογία πλάτους - ύψους 1 προς 2 και πλάτος που κυμαίνεται από 1 - 1,20 m.).

 

β) Οι πόρτες των καταστημάτων μπορούν να διαμορφώνονται με πλάτος έως 2 m, για λόγους προσαρμογής σε αντίστοιχα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα, μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτιρίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,70 m.

 

δ) Όλα τα ανοίγματα των όψεων επιβάλλεται να περιβάλλονται από πλαίσια (μαντώματα) κατά τα αρχιτεκτονικά τοπικά πρότυπα, διαστάσεων 0,20 x 0,05 m (πλάτος και βάθος), με ιδιαίτερη κατά περίπτωση διακόσμηση (υπέρθυρα, γείσα, κ.λ.π.), σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος. Τα πλαίσια αυτά κατασκευάζονται είτε από λαξευμένη τοπική πέτρα, είτε από μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας .

 

7. α) Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα με εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τους επικρατέστερους τύπους του οικισμού (ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή γαλλικού τύπου), αποκλειομένων των γερμανικών, των συρόμενων και των ρολών.

 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (όχι στρατζαριστών) εξώθυρων και εξώφυλλων παραθύρων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

γ) Για τον χρωματισμό των κουφωμάτων χρησιμοποιούνται το κυπαρισσί, το γκρι, η σκούρα ώχρα, το μουσταρδί, το καφέ, το βυσσινί, το τουρκουάζ και το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, ανάλογα με την χρωματική οργάνωση της όψης. Αποκλείεται το φυσικό χρώμα του ξύλου.

 

δ) Η σχετική χρωματολογική μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από χρωματολόγιο επιλογής του μελετητή.

 

ε) Τα μεταλλικά στηρίγματα και εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λ.π.) είναι απλού σχεδίου, χωρίς διακοσμήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

 

8. α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μόνο στον άξονα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. Το συνολικό μήκος του εξώστη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού μήκους της όψης. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, μπορεί να τοποθετηθεί εξώστης στην απότμηση της γωνίας των κτιρίων, στον άξονα της απότμησης που συμπίπτει με αυτόν του υποκείμενου ανοίγματος. Σε κάθε περίπτωση ο εξώστης δεν πρέπει να έχει δια-στάσεις μεγαλύτερες από 2 m στο μήκος και 1,15 m στο πλάτος.

 

β) Απαγορεύεται η κατασκευή εξώστη σε τμήματα δρόμου με συνεχή μέτωπα κτιρίων, χωρίς εξώστες.

 

γ) Οι εξώστες κατασκευάζονται κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής με δάπεδο από ξύλο, πέτρα, μάρμαρο ή μπετόν (κτυπητό), το πάχος του οποίου δεν θα υπερβαίνει τα 0,12 cm, περιμετρικού σιδηροκιγκλιδώματος και προτείνεται η κατασκευή φουρουσιών σε τοπικά σχέδια κατασκευασμένα από πέτρα ή μάρμαρο ή σίδερο ή ξύλο ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνεται η εντύπωση φυσικής πέτρας.

 

δ) Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων, στεγασμένων βεραντών με πλάκα από μπετόν, συνεχόμενων εξωστών σε όλο το μήκος των όψεων των κτιρίων. Η κατασκευή ημιυπαίθριου χώρου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση της διαμόρφωσης της κεντρικής εισόδου σε εσοχή του ισογείου, μέχρι 2,00 m πλάτος, η οποία δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή μικρού ημιυπαίθριου χώρου στο ισόγειο, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή και σχετική έγκριση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

 

ε) Στους εν λόγω οικισμούς απαγορεύεται η εφαρμογή των διατάξεων περί χώρων στάθμευσης. Επιτρέπεται η πρόβλεψη ισογείου χώρου στάθμευσης, ανεξάρτητου από τον κύριο όγκο του κτιρίου, μεγίστης επιφανείας 25,00 m2, η οποία δεν θα προσμετράται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εφόσον ο χώρος αυτός προβλέπεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η γκαραζόπορτα επιβάλλεται να ακολουθεί τη μορφή και τα υλικά των αυλόπορτων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 10)β του παρόντος άρθρου.

 

9. α) Απαγορεύεται η κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου προς τον όροφο του κτιρίου. Όπου λόγω υψομετρικής διαφοράς επιβάλλεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακας για την προσέγγιση της κεντρικής εισόδου, αυτή θα γίνεται κτιστή και θα τοποθετείται είτε κάθετα στον όγκο του κτιρίου σε εσοχή, είτε οριζόντια σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο. Η τοποθέτηση κάθετης κλίμακας στη πρόσοψη του κτιρίου επιτρέπεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του ισογείου, εφόσον αυτό είναι υπερυψωμένο.

 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικής ανοικτής κλίμακας προς τον όροφο των κτιρίων σε επαφή μόνο με την πίσω όψη των κτιρίων.

 

10. α) Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή, η οποία μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη, ή από άλλο υλικό (π.χ. τσιμεντόλιθου, μπετόν κ.λ.π.), το οποίο υποχρεωτικά επιχρίζεται και χρωματίζεται, ανάλογα με την υπόλοιπη όψη του κτιρίου, αποκλειομένου του πεταχτού. Η μορφή και το ύψος των περιφράξεων ακολουθεί τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Σε δρόμους με συνεχή μέτωπα και υψηλές μάνδρες απαγορεύεται η κατασκευή χαμηλών περιφράξεων ή η μείωση του ύψους των υφιστάμενων.

 

β) Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται από ξύλο, κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού. Το άνοιγμα της αυλόπορτας θα περιβάλλεται από πλαίσιο, κατά τα αρχιτεκτονικά τοπικά πρότυπα, κατασκευασμένο είτε από λαξευμένη τοπική πέτρα, είτε από μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας .

 

γ) Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων ή διακοσμητικών βόλτων στο σώμα του κτιρίου και στις περιφράξεις των οικοπέδων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή τόξου ή θόλου στη διαμόρφωση της κυρίας εισόδου στο επίπεδο του ισογείου.

 

11. Οι καπνοδόχοι κατασκευάζονται με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού. Απαγορεύεται η μεταλλική ή η νέου τύπου κατασκευή.

 

12. Οι ηλιακοί συλλέκτες και τα κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετούνται σε σημεία κατάλληλα διαμορφωμένα, μη ορατά από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και προσδιορίζεται η θέση τους στην αρχιτεκτονική μελέτη (κατόψεις - όψεις).

 

13. Οι υδρορροές έχουν μορφή και θέση εντεταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε να μην διαταράσσουν την οργάνωση της όψης του κτιρίου.

 

14. Όπου είναι απαραίτητη η κατασκευή στεγάστρων, θα τοποθετούνται ελαφρές κατασκευές με λεπτές σιδερένιες υποδομές στήριξης και αναρτήσεις και λευκό καραβόπανο ή άλλα υλικά σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

 

15. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (pilotis), καθώς και η κατασκευή λυόμενων ή προκατασκευασμένων κτιρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.