Προεδρικό διάταγμα 2/3/81 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται εις 0.80 με τις εξής αποκλίσεις:

 

α) Δια τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσεως δια την πλέον των 2.000 m2 επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,40.

 

Ουδεμία παρέκκλισις δύναται να χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων εις το γήπεδον και του αριθμού των ορίων οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν τους 3 κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Δια κτίρια κοινής ωφελείας δια την πλέον των 2.500 m2 επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,40.

 

γ) Δια κατοικία και λοιπές χρήσεις, ισχύουν τα εξής:

 

Επί οικοπέδων επιφανείας μέχρι των 2.000 m2 η συνολική επιφάνεια των ανεγερθησομένων ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 400 m2.

 

Εν πάση περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μη είναι μικροτέρα των 300 m2 τηρουμένης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

Δια το επί πλέον των 2.000 m2 εμβαδόν των οικοπέδων ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,05, υπολογιζόμενης της συνολικής επιφανείας των ανεγερθησομένων ορόφων ως κάτωθι:

 

Συνολική επιφάνεια ανεγερθησομένων ορόφων = 400 + (εμβαδόν οικοπέδου - 2000) x 0,05.

 

Η διασπορά των κτισμάτων εις το γήπεδον είναι υποχρεωτική εάν τούτο κρίνει απαραίτητον η οικεία Αρχιτεκτονική Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 459/Δ/1981).

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων επιφανείας μικροτέρας των 300 m2 ορίζεται ως ακολούθως:

 

Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100 m2 συντελεστής δομήσεως 1,6 με μέγιστο ποσοστό καλύψεως 80%.
Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200 m2 συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,20. Εις την περίπτωσιν αυτή επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 m2 και το ποσοστό καλύψεως να προσδιορίζεται από την κατωτέρω σχέση:

 

Ποσοστό κάλυψης = 160/2Ε, όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου.

 

Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 300 m2 ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,0 δυναμένης σε κάθε περίπτωση της συνολικής επιφανείας των ορόφων να μην είναι μικροτέρας των 240 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 21-09-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 496/Δ/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.