Προεδρικό διάταγμα 2/6/88b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, II, III, IV ως εξής:

 

Α. 1) Τομείς I και IV.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2) Τομέας II

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

3) Τομέας III (περιλαμβάνει αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

 

Τα οικόπεδα του τομέα αυτού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

Β. 1) α. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου Α1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον στις 14-03-1983 (ημέρα δημοσίευσης του νόμου 1337/1983) είχαν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου Α2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον στις 14-03-1983 (ημέρα δημοσίευσης του νόμου 1337/1983) είχαν ελάχιστο πρόσωπο 15 m, ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

2) Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων των προηγουμένων παραγράφων Α1 και Α2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν αϊτό την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

Γ. 1) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους.

 

2) Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται:

 

α. για τους τομείς I και IV: 0.8.

β. για τον τομέα II: 0.6.

γ. για τον τομέα ΙΙΙ: 0.2,

 

3) Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2 Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

4) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται:

 

α. για τους τομείς I, II και IV σε 15 m,

β. για τον τομέα III σε 11 m.

 

Δ. 1) Επιπλέον για τον τομέα I:

 

α. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, για την ένταξη του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο και το περιβάλλον του (οικιστικό και φυσικό).

 

β. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

γ. Απαγορεύεται στα πρόσωπα των οικοπέδων η κατασκευή συμπαγών περιφράξεων ύψους μεγαλύτερου από 0.5 m.

 

2) Επιπλέον για τον τομέα II.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή συμπαγούς περίφραξης σε όλες τις πλευρές των οικοπέδων ελαχίστου ύψους 1.5 m.

 

3) Επιπλέον για τον τομέα IV:

 

α. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

β. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.