Προεδρικό διάταγμα 2/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών και των τμημάτων αυτής προΐστανται τεχνικοί υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όλων των κλάδων. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις.

 

2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 80855/5439/06-08-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β/1992), παράγραφος 2 στοιχείο γ, στοιχείο δ και παράγραφος 3 στοιχείο δ, ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 335/2002 (ΦΕΚ 280/Α/2002).

 

3. Τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των τμηματαρχών των τμημάτων Κατασκευών ή Μελετών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.