Προεδρικό διάταγμα 2/9/88c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων των περιοχών που βρίσκονται εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης, των οποίων αναθεωρείται και εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 (παράγραφοι Α και Β) του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις έχουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

Β. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των παραπάνω περιοχών καθορίζονται κατά τομείς, Ι, Ι)α, Ι)β, ΙΙ, ΙΙΙ και IV όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

1. Τομέας Ι

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 1,6.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 10 m.

 

δ) Στα κτίρια με χρήση εμπορικού καταστήματος επιτρέπεται η κατασκευή παταριού το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης.

 

2. Τομέας Ι)α.

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 1.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,30 m.

 

3. Τομέας Ι)β.

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7 m.

 

δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Μυτιλήνης (ΦΕΚ 65/Δ/1986).

 

4. Τομέας ΙΙ

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 1.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.

 

5. Τομέας ΙΙΙ

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.

 

6. Τομέας IV

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 1.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.

 

7. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω οριζομένων συντελεστών δόμησης, επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομής συνολικής επιφανείας ορόφων μέχρι 100 m2 και με αύξηση του ποσοστού κάλυψης μέχρι 90% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

8. Εκτός των ανωτέρω καθοριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης εξακολουθούν να ισχύουν και οι καθορισθέντες ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης με το από 12-11-1985 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Μυτιλήνης (ιστορικό κέντρο), χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (ΦΕΚ 731/Δ/1985).

 

9. Για τις παραπάνω περιοχές δεν ισχύει η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

ΙΙ. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 (παράγραφος Γ) του παρόντος καθορίζονται κατά τομείς ΙΙ)α και ΙΙΙ)α ως εξής:

 

Α. Τομείς ΙΙ)α και ΙΙΙ)α (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον είχαν κατά την 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979).

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 1,4.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν 7,5 m.

 

Β. Τομέας ΙΙΙ)β (αραιοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν: 7,5 m.

 

Γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου εκπαίδευσης που καθορίζεται με την παράγραφο ΓΙΙΙ του άρθρου 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας του χώρου.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν 8 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.