Προεδρικό διάταγμα 31/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Κέντρα Αποτέφρωσης χωροθετούνται, κατά σειρά προτίμησης, ως εξής:

 

α) Εντός υφιστάμενων ή ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά.

 

β) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, εφ' όσον αυτές δεν αποτελούν περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, με την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι εξής περιορισμοί:

 

α) Ότι θα απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή 100 τουλάχιστον m, εφ' όσον δεν είναι ορατά από αυτές. Όταν τα Κέντρα χωροθετούνται εντός κοιμητηρίων, ισχύουν, ως προς τις ανωτέρω αποστάσεις, οι προβλεπόμενοι στη νομοθεσία περί κοιμητηρίων σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις.

 

β) Ότι θα διασφαλίζεται περιμετρικά εντός του χώρου του Κέντρου Αποτέφρωσης, ζώνη υψηλής φύτευσης πλάτους τουλάχιστον 5 m.

 

γ) Ότι θα υποβάλλεται, κατά περίπτωση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική έκθεση ή προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και θα εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι κατά τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει και τις κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδόμενες σχετικές κανονιστικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατ' αντιστοιχία προς την οικεία κατηγορία κατάταξης τούτων.

 

3. Ο καθορισμός των χώρων δημιουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών γίνεται με διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, η οποία χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την περιέλευση στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του σχετικού ερωτήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.