Προεδρικό διάταγμα 31/1/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα.

 

α) Εφόσον κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 31-01-1987 (ΦΕΚ 176/Δ/1987) έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 26-11-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 903/Δ/1991).

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α. Μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 με ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β. Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατώτατου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 26-11-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 903/Δ/1991).

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 250 m2 70% της επιφανείας του.

 

β) Για το τμήμα του οικοπέδου πάνω από 250 m2 40% της επιφανείας του.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 250 m2, 0,80.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250 m2 και μέχρι και 600 m2, 0,60.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου από 600 m2 και πάνω 0,40.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο ύψος κτιρίων 11 m.

 

Β) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος σχολείων, παιδικών σταθμών - Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης 0,80.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

2. Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του.
Συντελεστής δόμησης 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

Γ) Επιπλέον των όρων και περιορισμών δόμησης των παραγράφων Α και Β καθορίζονται ως εξής:

 

1. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και ύψος μέχρι 2 m, καθώς και η κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενής και καπνοδόχου μέχρι 1 m.

 

2. Επιτρέπονται οι ηλιακοί συλλέκτες με την προϋπόθεση να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στην επικάλυψη του κτιρίου.

 

3. Επιβάλλεται ειδική μελέτη στεγάνωσης υπογείου και θεμελίων στη ζώνη εκατέρωθεν των οδών Παναγούλη - Κλεισθένους, Λουκή Ακρίτα - Αγίου Δημητρίου, Ναυπακτίας.

 
4. Τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο περίγραμμα, όπως φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα.

 

5. Τροποποιούνται οι πρασιές οι οποίες διαμορφώνονται με πλάτη και σχήματα αυτά τα οποία φαίνονται στα συνημμένα 11 πρωτότυπα σχεδιαγράμματα κλίμακα 1:500.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 26-11-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 903/Δ/1991).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.