Προεδρικό διάταγμα 31/3/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 για την ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή την επέκταση των υφισταμένων κτιρίων όπως αναφέρονται στις ενότητες Α  και Β του άρθρου 2, επιτρέπεται υπέρβαση ως προς το ύψος μόνο των εγκαταστάσεων εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση ή για διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή εφόσον ανεγείρονται αποθήκες κατακόρυφων τύπων (silos).

 

β. Η ανωτέρω παρέκκλισις εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), άρθρο 10 παράγραφος 2, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β', επιτρέπεται:

 

α)α) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και

 

β)β) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 m, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

2. Επιτρέπεται η επέκταση των κτιρίων των εκτός σχεδίου υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων για κατασκευή εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων διατάξεων ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το ύψος των κτιρίων, το συντελεστή δόμησης, τη συνολική επιφάνεια των ορόφων το συντελεστή κατ' όγκον εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4 και τις αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπολείπονται των 5,00 m.

 

Η κατά τα ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγουμένης παραγράφου.

 

3. Επίσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος Α2 επιτρέπεται επέκταση των κτιρίων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος Β3 περίπτωση α  για τη δημιουργία χώρων αναγκαίων για την ασφάλεια αυτών, επιφάνειας το πολύ μέχρι 50 m2 εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις που στερούνται τέτοιων χώρων και εφόσον λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια.

 

Η παρέκκλιση αφορά στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, στον συντελεστή δόμησης στη συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων, στον συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4 και ως προς την μείωση των αποστάσεων των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δεν επιτρέπεται να υπολείπονται των 5 m.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.