Προεδρικό διάταγμα 32/10

ΠΔ 32/2010: Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/2001 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 32/2010: Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993), [ΠΔ] 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] Δ6/Β/17682/2001 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΦΕΚ 70/Α/2010), 14-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως ισχύει.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

4. Τις διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμόν 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) Αλλαγή τίτλου Υπουργείων, καθώς και το άρθρο 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 4 και 16, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθ' όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιούμενων δράσεων κ.λ.π.). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0873 - αμοιβές νομικών προσώπων) των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά περίπτωση.

 

7. Την υπ' αριθμόν 30/2010 Γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Διάθεση στην αγορά ή / και θέση σε λειτουργία

Άρθρο 5: Ευθύνες του εισαγωγέα

Άρθρο 6: Σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης CE

Άρθρο 7: Ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 8: Απαγόρευση κυκλοφορίας

Άρθρο 9: Ρήτρα διασφάλισης

Άρθρο 10: Ρήτρα εμπιστευτικότητας

Άρθρο 11: Αξιολόγηση συμμόρφωσης

Άρθρο 12: Τεκμήριο συμμόρφωσης

Άρθρο 13: Εναρμονισμένα πρότυπα

Άρθρο 14: Απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις υπομονάδες συναρμολόγησης - εμπιστευτικότητα

Άρθρο 15: Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 16: Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους

Άρθρο 17: Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Άρθρο 18: Αυτορρύθμιση

Άρθρο 19: Όργανα διαβούλευσης

Άρθρο 20: Κυρώσεις

Άρθρο 21: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Παραρτήματα

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Μέθοδος καθορισμού των γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

Παράρτημα II: Μέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

Παράρτημα III: Σήμανση CE

Παράρτημα IV: Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού

Παράρτημα V: Σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Παράρτημα VI: Δήλωση συμμόρφωσης

Παράρτημα VII: Περιεχόμενο των μέτρων εφαρμογής

Παράρτημα VIΙI: Αυτορρύθμιση

 

Στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 13-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.