Προεδρικό διάταγμα 32/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ελεύθερη κυκλοφορία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η διάθεση στην αγορά ή / και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός προϊόντος, που έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 6, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, οι οποίες καλύπτονται από σχετικό μέτρο εφαρμογής.

 

Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και των συστημικών απαιτήσεων που καθορίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός προϊόντος που φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 6 και για το οποίο δεν προβλέπεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού.

 

3. Δεν εμποδίζεται η παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, προϊόντα τα οποία δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται στην αγορά / τίθενται σε λειτουργία έως ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 7/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.