Προεδρικό διάταγμα 7/11

ΠΔ 7/2011: Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 32/2010 (ΦΕΚ 70/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 7/2011: Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 32/2010 (ΦΕΚ 70/Α/2010), (ΦΕΚ 14/Α/2011), 11-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως ισχύουν.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) απόφασης του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ271/2010 (ΦΕΚ 1595/Β/2010) απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.

 

8. Την υπ' αριθμόν 2672/13-12-2009 (ΦΕΚ 2408/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη.

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 4 και 16, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθ' όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιούμενων δράσεων κ.λ.π.). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του Προγράμματος Δημοσίων Έργων κατά περίπτωση (ΚΑΕ 0873 - αμοιβές νομικών προσώπων).

 

10. Τις 213/2010 και 3/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 31-01-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.