Νόμος 4342/15 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 32/2010 (ΦΕΚ 70/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και των συστημικών απαιτήσεων που καθορίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/).}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.