Νόμος 4351/15 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις στο νόμο 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 33 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προθεσμία του εδαφίου α' και του εδαφίου β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), παρατείνεται από 30-06-2015 έως 30-06-2016. Από την 01-07-2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 του νόμου 3855/2010.

 

β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 του νόμου 3734/2009.

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.