Νόμος 3855/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασμοί για την κατανάλωση ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση, παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης, όταν αυτό είναι οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της μέτρησης.

 

2. Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ανταγωνιστική τιμή τους ατομικούς αυτούς μετρητές 1 έτος μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) σε κάθε νέα σύνδεση, κατά την κατασκευή νέων κτιρίων ή τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3661/2008,

 

β) κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή και

 

γ) σε κάθε νέα σύνδεση κατά την κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημόσιων κοινόχρηστων χώρων ή τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων δικτύων ηλεκτροφωτισμού τέτοιων χώρων.

 

3. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις διατάξεις του νόμου 2773/1999, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου που ασκούν δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) και του νόμου 3428/2005, καθώς και οι κάτοχοι άδειας διανομής θερμικής ενέργειας κατά τις διατάξεις του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003) υποχρεούνται, μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους προς τους τελικούς καταναλωτές, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και την αντίστοιχη πραγματική τιμή,

 

β) συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης του πελάτη κατά τη χρονική περίοδο που αφορά ο λογαριασμός σε σχέση με την κατανάλωση του κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και

 

γ) στοιχεία επικοινωνίας οργανώσεων καταναλωτών, φορέων και οργανισμών, καθώς και διευθύνσεις δια-δικτυακών τόπων, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τυπικά χαρακτηριστικά ενεργειακής κατανάλωσης ή και τεχνικές προδιαγραφές για ενεργειακό εξοπλισμό.

 

4. Από την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 εξαιρούνται οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας της περίπτωσης ι)η' του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.