Νόμος 3734/09 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μέτρα για την προώθηση της συμπαραγωγής και της συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3468/2006 αναφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό ή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ως τέτοια νοείται η ενέργεια, η οποία παράγεται με συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Η ποσότητα της ενέργειας αυτής μπορεί να είναι τμήμα του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή κατά το μέρος που δεν χαρακτηρίζεται Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τροποποιούνται και συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, οι αποφάσεις, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 για την προσαρμογή τους στο καθεστώς του παρόντος νόμου.

 

4. Προς διασφάλιση της μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3468/2006, οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/8311/2005 (ΦΕΚ 655/Β/2005)), όπως αυτές ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων τροποποιήσεών του για τη συμμετοχή των μονάδων συμπαραγωγής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.