Νόμος 3734/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπολογισμός αποδοτικότητας συμπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

 

α) η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,

β) η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή,

γ) ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Η αποδοτικότητα συμπαραγωγής υπολογίζεται ως ακολούθως:

 

α) Για τις μονάδες συμπαραγωγής ορίζονται οι ακόλουθοι ενεργειακοί βαθμοί απόδοσης.

 

Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης: ηE = EC/FC

Θερμικός βαθμός απόδοσης: ηH = HCHP/ FC

Ολικός βαθμός απόδοσης: η= ηEH,

 

όπου:

EC ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τη μονάδα συμπαραγωγής,

ΗCHP χρήσιμη θερμική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή,

FC ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε κατά τη διαδικασία για την παραγωγή των EC και HCHP.

 

β) Η αποδοτικότητα της συμπαραγωγής εκφράζεται από το λόγο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση:

 

PESR = FE + FH - FC / FE + FH

 

όπου:

PESR είναι ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,

FE είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας,

FH είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της θερμικής ενέργειας HCHP.

 

γ) O λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, χρησιμοποιώντας τις τιμές αναφοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπολογίζεται με τη σχέση:

 

PESR = 1 - 1/ ηEER + nH/ nHR

 

όπου:

ηER είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

nHR είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των περιπτώσεων α', β' και γ', εάν μια μονάδα συμπαραγωγής παράγει και μηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας προσαυξάνεται κατά μια πρόσθετη ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη της μηχανικής ενέργειας. Αυτή η πρόσθετη ποσότητα δεν συνεκτιμάται κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται:

 

α) οι τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,

β) οι λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της αποδοτικότητας συμπαραγωγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.