Νόμος 3734/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα:

 

α) Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προσδιορίζονται με βάση την αναμενόμενη ή πραγματική λειτουργία της μονάδας κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

 

β) Η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή θεωρείται ίση με την ολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας μετρούμενη στους ακροδέκτες των κύριων γεννητριών:

 

(i) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β', δ', ε', στ', ζ' και η' από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%),

(ii) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α' και γ' από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%).

 

γ) Σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β', δ', ε', στ', ζ' και η' από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α' και γ' από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο του ογδόντα τοις εκατό (80%), η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με την ακόλουθη σχέση:

 

ECHP = ΗΟΗΡ x C

 

όπου:

ECHP είναι η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,

HCHP είναι η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από χωριστούς λέβητες ή από παροχέτευση ατμού από τον ατμολέβητα πριν από τον ατμοστρόβιλο,

C είναι ο λόγος ηλεκτρικής προς τη χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή.

 

δ) Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή βασίζεται στον πραγματικό λόγο ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια. Εάν ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια μιας μονάδας συμπαραγωγής δεν είναι γνωστός, μπορούν να χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιμές για τις μονάδες τύπου α', β', γ', δ' και ε' από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4, με την προϋπόθεση ότι η υπολογιζόμενη με τον τρόπο αυτόν ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή είναι ίση ή μικρότερη με την ολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:

 

 

Τύπος μονάδας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια (C)

Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας

0,95

Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

0,45

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης

0,45

Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

0,55

Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

 

ε) Εάν ένα μέρος του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται στη διεργασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το μέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου πριν από τον υπολογισμό του ολικού βαθμού απόδοσης που χρησιμοποιείται στα εδάφια β' και γ'.

 

στ) Το ενεργειακό περιεχόμενο ενός καυσίμου υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητά του. Όλοι οι βαθμοί απόδοσης που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο υπολογίζονται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα των καυσίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.