Νόμος 3734/09 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συντάσσεται έκθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας, η οποία, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με την έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζεται το σύνολο του δυναμικού για ζήτηση χρήσιμης θερμότητας, το οποίο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή συμπαραγωγής, καθώς και η διαθεσιμότητα καυσίμων και άλλων ενεργειακών πόρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συμπαραγωγή.

 

2. Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται χωριστή ανάλυση των ενδεχόμενων φραγμών στην αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού για συμπαραγωγή, οι οποίοι αφορούν στις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, στο κόστος και στην πρόσβαση στα καύσιμα, σε θέματα Συστήματος και Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες και στην έλλειψη ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στις ενεργειακές τιμές.

 

3. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής λαμβάνονται υπόψη:

 

α) ο τύπος των καυσίμων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτυχών σχετικά με τις δυνατότητες αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγχώρια αγορά θερμικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής,

β) ο τύπος των τεχνολογιών συμπαραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 4 και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού,

γ) ο τύπος των τεχνολογιών της χωριστής παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου είναι σκόπιμο, μηχανικής ενέργειας, τον οποίο ενδέχεται να υποκαταστήσει η συμπαραγωγή,

δ) η διάκριση του δυναμικού συμπαραγωγής σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων και κατασκευή νέων μονάδων.

 

4. Η έκθεση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς για την εκτίμηση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας, από άποψη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, σε περίπτωση αύξησης του μεριδίου της συμπαραγωγής στην εθνική ενεργειακή σύνθεση. Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας, λαμβάνονται υπόψη και οι εθνικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν, οι οποίες συνδέονται με τις κλιματικές μεταβολές και έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.

 

5. Στην έκθεση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζονται οι δυνατότητες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια 2010, 2015 και 2020 και περιλαμβάνονται, όπου είναι εφικτό, οι αναγκαίες εκτιμήσεις κόστους για καθένα από τα προαναφερόμενα χρονικά πλαίσια.

 

6. Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής, εκτός από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιοποιείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

7. Η πρόοδος σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε τέσσερα (4) έτη συντάσσεται και δημοσιοποιείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής, η οποία αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική αίτησή της.

 

8. Στις εκθέσεις που εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση και ειδική αναφορά στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.