Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους ελέγχονται τόσο κατά την διαδικασία υλοποίησής τους όσο και κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 

2. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του νόμου και της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί η επένδυση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία  της. Το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση. Όταν η αίτηση περιλαμβάνει και αίτημα για καταβολή ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 περίπτωση α' του παρόντος ως προς τον επιτόπιο έλεγχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

4. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση της Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο του άρθρου 11 του παρόντος κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικού Νόμου.

 

5. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και η εν γένει ορθή διενέργεια του ελέγχου, τα ονόματα των ελεγκτών αντλούνται από το οικείο Μητρώο επί τη βάσει των καταχωρισμένων σε αυτό γνώσεων, εμπειρίας και υπηρεσιακής καταστάσεώς τους. Ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου είναι υποχρεωτικά υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να μην αποδεχθούν τον ορισμό τους ως μέλη του Οργάνου Ελέγχου αν πρόκειται να ενεργήσουν έλεγχο:

 

α. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα σχέδια, είτε σε επενδυτικά σχέδια, στων οποίων την κατάρτιση έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει.

 

β. σε επενδυτικό φορέα στου οποίου το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκησή του συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν γίνεται μέσω νομικού προσώπου.

 

γ. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

7. Καθένα από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Η έκθεση ελέγχου, στην οποία περιέχονται τα αποτελέσματα αυτού και οι επ' αυτών εισηγήσεις των μελών του Οργάνου Ελέγχου, υπογράφεται από τα μέλη αυτά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

8. Ο τακτικός έλεγχος ολοκληρώνεται με την υποβολή της έκθεσης εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον ορισμό του Οργάνου Ελέγχου.

 

9. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή προγενέστερων επενδυτικών νόμων.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.