Προεδρικό διάταγμα 374/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το υπ' αριθμόν 71/1988 προεδρικό διάταγμα Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1.1. Στην παράγραφο 3.2.8 του άρθρου 3 η φράση Μέχρι τη δημοσίευση ελληνικής πρότυπης δοκιμασίας ή την υιοθέτηση αντίστοιχης ξένης αντικαθίσταται με τη φράση Μέχρι της θέσπισης ελληνικού προτύπου δοκιμασίας (ΕΛΟΤ) ή της υιοθέτησης αντίστοιχου ευρωπαϊκού προτύπου (ΕΛΟΤ-ΕΝ) ή της υιοθέτησης αντίστοιχου προτύπου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

1.2. Στην παράγραφο 3.3.4. του ίδιου άρθρου η φράση Μέχρι την υιοθέτηση ελληνικών προδιαγραφών αντικαθίσταται με τη φράση Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προδιαγραφών ή της υιοθέτησης αντίστοιχων προδιαγραφών άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

2. Στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 4.1.1. και στην τέταρτη σειρά της παραγράφου 4.3.1. του άρθρου 4, διαγράφονται οι λέξεις διπλωματούχου μηχανικού.

 

3. Στην παράγραφο 4.6 του άρθρου 10 στο τελευταίο εδάφιο η φράση ή με αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές αντικαθίσταται με τη φράση ή με αντίστοιχες προδιαγραφές άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

4.1. Στο παράρτημα Α του άρθρου 14 η περίπτωση 1 του κεφαλαίου Γενικά, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πειραματικές δοκιμασίες εξουσιοδοτημένων εθνικών εργαστηρίων ή εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.}

 

4.2. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, το εδάφιο α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προτύπων ή της υιοθέτησης αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ - ΕΝ) για τις δοκιμασίες με τις οποίες θα προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίστασης των κουφωμάτων θα γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.}

 

5.1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15, προστίθενται τα εξής:

 

{Μελέτη πυροπροστασίας κτιρίων που δεν έχουν, από τις διατάξεις του παρόντος, υποχρέωση λήψης μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν υποβάλλεται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώμα για έγκριση και οι μελέτες των οποίων το τμήμα της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων.}

 

6.1. Στην πίνακα 3 του άρθρου 19 στην παράμετρο 8 ΑΔΙΕΞΟΔΑ η ένδειξη 2 όροφοι -4 -1 6 τροποποιείται σε 2 όροφοι -4 -1 6.

 

6.2. Στην πρώτη κάθετη στήλη του πίνακα με την ένδειξη ΠΙΝΑΚΑΣ παράγραφος 3.4 που παρατίθεται μετά την παράγραφο 3.16 του παραπάνω άρθρου, η φράση μέταλλο ή συμπαγές πλαστικό αντικαθίσταται με τη φράση ξύλο ή συμπαγές πλαστικό και για τις 2 κατηγορίες (κρεβάτια, καθίσματα - πολυθρόνες - καναπέδες).

 

7.1. Στο τέλος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντίστοιχα ως εξής:

 

{Η ίδια μελέτη δύναται να συντάσσεται και σε περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάμενα ξενοδοχεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η προσθήκη αυτή καλύπτει μέχρι και 30% του όγκου του υφισταμένου κτιρίου και 200 m2 κατ' ανώτατο όριο χωρίς ν' αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα.

 

Σε περιπτώσεις αλλαγών χρήσης, υφισταμένων κτιρίων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε χρήση ξενοδοχείου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία.}

 

7.2. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 

8. Η προθεσμία έναρξης εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ορίζεται σε δώδεκα μήνες.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.