Προεδρικό διάταγμα 374/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υπ' αριθμόν 71/1988 προεδρικό διάταγμα, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 2, εφαρμόζεται στα κτίρια των χρήσεων του άρθρου 15 αυτού, εκτός των ξενοδοχείων, για τα οποία κτίρια η σχετική αίτηση για την έκδοση άδειας οικοδομής, σύμφωνα με το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 399/Δ/1983) όπως ισχύει, υποβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος 71/1988, όπως αυτή καθορίζεται με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε κτίρια του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα οποία έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως εκπονήσεως μελετών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.