Προεδρικό διάταγμα 377/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

αποτελείται από:

 

α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού ως Πρόεδρο.

 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καπνοπαραγωγής ή της Διεύθυνσης Αγορών του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.

 

γ-δ) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α' ένα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ένα από το εποπτεύον τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού Υπουργείο Γεωργίας, που ορίζεται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς.

 

ε) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζονται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

2. Αναπληρωτές των με στοιχεία α και β μελών ορίζονται οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

4. Εισηγητές του Συμβουλίου είναι οι αρμόδιοι καθ' ύλη τεχνικοί υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού που συμμετέχουν σ' αυτό χωρίς ψήφο και προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε περίπτωση.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.