Προεδρικό διάταγμα 381/80 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις βεβαιούνται υπό των δημοτικών υπηρεσιών παραβάσεις κατά την περίπτωσιν β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, τα σχετικά πρόστιμα περιέχονται εις την Δήμο. Εις τον αυτόν Δήμο περιέρχεται επίσης το σύνολον των προστίμων της περιπτώσεως δ' της αυτής παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Οσάκις η βεβαίωσις γίνεται υπό των πολεοδομικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου 1 τα πρόστιμα δεν περιέχονται εις τον Δήμο αλλά βεβαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Η υπέρ του Δήμου βεβαίωσις και είσπραξις των προστίμων, ενεργείται μετά παρέλευσιν απράκτου της κατά τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας προς υποβολή ενστάσεως η προσφυγής η μετά την έκδοση και κοινοποίηση της αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτη, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.