Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος διατάγματος αποδεικνύεται με βεβαίωση, όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής, την οποία ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει για να στηρίξει την αίτηση του για άσκηση της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

 

2. Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την έκδοση και χορήγηση της ανωτέρω σχετικής βεβαίωσης ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου, ο οποίος καθορίζει και την υπηρεσία που μεριμνά για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Θ16 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Για την έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως δραστηριότητας υπό την ιδιότητα του παρόχου υπηρεσιών του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος απαιτείται ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

α. βεβαίωση ενάρξεως επαγγέλματος της οικείας οικονομικής εφορίας,

 

β. πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου.

 

Για την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως εφόσον ο δικαιούχος επικαλείται και προηγούμενη σχετική εκπαίδευση, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω, πιστοποιητικό αναγνωρισμένης από την Ελλάδα ή το κράτος μέλος καταγωγής, σχολής.

 

Εφόσον για την έκδοση της ανωτέρω βεβαιώσεως ο δικαιούχος επικαλείται επαγγελματική πείρα την οποία απέκτησε κατά την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας (σχέση εξαρτημένης εργασίας), απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο παρείχε υπηρεσίες και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και / ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του κράτους μέλους καταγωγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.