Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, καθώς και των άρθρων 6 και 7 του παρόντος διατάγματος, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από υπηκόους κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, δεν περιορίζεται για λόγους που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα:

 

α) εάν ο πάροχος είναι νομίμως εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα (στο εξής αναφερόμενο ως το κράτος μέλος εγκατάστασης) και

 

β) σε περίπτωση μετακίνησης προς την Ελλάδα, εάν έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής στο κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Ο όρος για την άσκηση του επαγγέλματος επί ένα έτος δεν εφαρμόζεται εάν το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που ο πάροχος μετακινείται προς την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά ή περιστασιακά, το επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1.

 

Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρχή του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος και ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

 

3. Σε περίπτωση μετακίνησης του προς την Ελλάδα, ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στη χώρα.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.