Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος προς την Ελλάδα για να παράσχει υπηρεσίες και πριν από την παροχή υπηρεσιών ο πάροχος υποβάλλει με οποιοδήποτε μέσο γραπτή δήλωση στην αρμόδια αρχή.

 

Με την ως άνω δήλωση ο πάροχος γνωστοποιεί στοιχεία, μεταξύ άλλων, σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη. Η ανωτέρω δήλωση ανανεώνεται μία φορά ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

2. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα, η δήλωση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) διαβατήριο ή ταυτότητα του παρόχου.

 

β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

 

γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

 

δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), την απόδειξη με κάθε μέσον ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών,

 

ε) για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, στον υγειονομικό τομέα και για επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα παιδικής μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

στ) για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των ασθενών, δήλωση σχετικά με τη γνώση του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα,

 

ζ) για επαγγέλματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και τα οποία είχαν κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59Ε παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος, πιστοποιητικό σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

2)α. Η υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχει στον εν λόγω πάροχο δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών εάν:

 

α) το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο σε τμήματα της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους με διαφορετικό τρόπο,

 

β) οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν λόγω επάγγελμα εφαρμόζονται επίσης σε όλους τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους,

 

γ) οι διαφορές στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν λόγω επάγγελμα δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος σχετιζομένους με τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών και

 

δ) η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει άλλα μέσα συλλογής των πληροφοριών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)α προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

3. Η αρμόδια αρχή εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, στην οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και προσδιορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τον τίτλο που χρησιμοποιεί ο πάροχος. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της γραπτής δήλωσης της παραγράφου 1 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

4. Η υπηρεσία παρέχεται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό υφίσταται νομοθετικά ρυθμιζόμενος τίτλος για την οικεία επαγγελματική δραστηριότητα. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο στη χώρα. Σε περίπτωση που ο εν λόγω επαγγελματικός τίτλος δεν υφίσταται στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσης του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Κατ' εξαίρεση, η υπηρεσία παρέχεται βάσει του ελληνικού επαγγελματικού τίτλου στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III.

 

5. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του τίτλου III, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω προηγούμενος έλεγχος επιτρέπεται μόνο εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου και εφόσον ο έλεγχος δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Εντός ενός μηνός το πολύ από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφαση της:

 

α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα,

 

β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα:

 

i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, ή

ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.

 

Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με την αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση οριστικοποιείται το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την επίλυση της δυσκολίας.

 

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την εκπαίδευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της δια βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, η αρμόδια αρχή οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που του έλειπαν. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σε αυτή τη βάση εάν θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου.

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

 

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται βάσει του ελληνικού επαγγελματικού τίτλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή και για την εξέταση των δηλώσεων και των δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών, το περιεχόμενο της δήλωσης του παρόχου και της χορηγούμενης σε αυτόν βεβαίωσης, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται παράβολο συμμετοχής σε εξετάσεις για την έκδοση από τους αρμόδιους φορείς άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων εν γένει, το ίδιο παράβολο καταβάλλεται και από τους αιτούντες την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον αυτοί υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.